Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 218

Advertisement

Table of Contents
218 | Srpski
Nataknite tri dela usisne cevi (7) zajedno. Prilikom montaže
pazite na to da ne uštipnete prste.
Montirajte usisnu cev (7) na sklop motora. Umetnite usisnu
cev (7) u zglob sklopa motora. Podignite usisnu cev (7) i da
biste osigurali zaštitni pokrov, navrnite ga zavrtnjom za
pričvršćivanje (3) do kraja, morate da čujete klikove.
Montirajte vreću za sakupljanje (10) na sklop motora i
pričvrstite kopče vreće za sakupljanje na kuke na usisnoj
cevi. Prilikom montaže pazite na to da ne uštipnete prste.
Montaža remena za nošenje (vidi sliku H)
Pričvrstite remen za nošenje (9) sa obe kuke (8) na omče
remena za nošenje (13). Podesite remen za nošenje (9) tako
da nosi težinu proizvoda i da ga možete dobro voditi.
Montiranje i podešavanje drške (vidi slike I i J)
Da biste montirali dršku, stavite dršku (5) na držač na cevi, a
zatim pomerite vijak (6) kroz dršku i stegnite je.
Da biste podesili ugao, otpustite zavrtanj (6) i pomeraite ga
gore ili dole u željeni radni položaj, a zatim ponovo stegnite
zavrtanj (6).
Rukovanje (vidi slike K, L i M)
Pazite na to da vam kabel ne smeta prilikom rada. Pričvrstite
kabel u držaču kabela na strani dodatne drške. (vidi sliku K)
Za uključivanje okrenite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) nadesno dok ne klikne.
Brzina vazdušne struje je promenljiva. Za povećavanje brzine
vazduha okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje (1)
nadesno.
Da biste smanjili brzinu, okrenite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) nalevo.
Usmerite proizvod prema objektima koje želite da usisate.
Ako se ostaci više ne sakupljaju/pomeraju, povećavajte
brzinu vazduha.
Rešavanje problema
Simptom
Mogući uzrok
Proizvod ne radi
Komponente nisu ispravno montirane, aktivirana
je sigurnosna blokada
Nema mrežnog napona
Neispravna mrežna utičnica
Oštećen produžni kabel
Osigurač se aktivirao
Motorna zaštita se aktivirala
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Za isključivanje okrenite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) nalevo dok ne klikne.
Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje (1)
proizvoda na „0" pre prekidanja mrežnog napona ili
izvlačenja mrežnog utikača.
Demontaža (vidi slike N i O)
Pre izvođenja svih radova na proizvodu izvucite
u
mrežni utikač iz utičnice.
Za pražnjenje vreće za sakupljanje (10), pritisnite tipku (11)
i skinite vreću za sakupljanje (10). Uklonite kopče sa usisne
cevi (7). Otvorite patentni zatvarač i po potrebi ispraznite
vreću za sakupljanje (10).
Za demontažu pritisnite tipku (11) i skinite vreću za
sakupljanje (10). Uklonite kopče sa usisne cevi (7). Prilikom
demontaže pazite na to da ne uštipnete prste.
Otpustite zavrtanj za pričvršćivanje (3). Skinite usisnu cev
(7) i sačuvajte je na bezbednom mestu.
Uputstva za rad
Držite mlaznicu/usisnu cev prilikom rada uvek na tlu.
Ne oduvavajte vrele, zapaljive ili eksplozivne materijale.
Proizvod je prikladan samo za usisavanje lišća i baštenskih
otpadaka.
Pre upotrebe proizvoda proverite da u blizini nema malih
životinja i čvrstih predmeta.
Ne usisavajte tečnosti, plastične kese, konzerve, šišarke jele,
grane prečnika većeg od 5 mm, krpe, papirne maramice i
štipaljke za rublje.
Motor će se pokrenuti samo kada su sledeći delovi ispravno
montirani:
– u režimu usisavanja lišća usisna cev i vreća za
sakupljanje
– u režiu ooduvavanja lišća mlaznica i zaštitni pokrov
Rešenje
Vidi „Montaža". Proverite da li su usisna cev i
zaštitni pokrov (režim oduvavanja lišća) ili usisna
cev i vreća za sakupljanje (režim usisavanja lišća)
potpuno montirani; pri tome morate da čujete
klikove.
Proverite i uključite.
Upotrebite drugu utičnicu.
Proverite i zamenite kabel ako je oštećen.
Zamenite osigurač.
Pustite motor da se ohladi i proverite da li se
ventilator blokira.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents