Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 259

Advertisement

Table of Contents
Lapų pūstuvas/sodo siurblys
Maks. oro srauto greitis
Maks. tūrinis srautas
Smulkinimo santykis
Surinkimo maišo tūris
Masė (lapų pūtimo režimas)
Masė (lapų siurbimo režimas)
Apsaugos klasė
Serijos numeris
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas mode-
lis, šie duomenys gali skirtis.
Informacija apie triukšmą ir
vibraciją
Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 50636-2-100
Pagal A skalę išmatuotas gaminio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia:
– Garso slėgio lygis
– Garso galios lygis
– Neapibrėžtis K
Vibracijos bendroji vertė a
(trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 50636-2-100
h
– Vibracijos emisijos vertė a
h
– Neapibrėžtis K
Lapų pūtimo režimas
Montavimas (žr. pav. B)
Prieš pradėdami bet kokius darbus su gaminiu, iš
u
kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
Antgalį (12) užmaukite ant variklio bloko. Montuodami sau-
gokite, kad neprignybtumėte pirštų.
Apsauginį gaubtą (4) pritvirtinkite prie variklio bloko. Tuo
tikslu apsauginį gaubtą (4) įstatykite į variklio bloko lankstą.
Apsauginį gaubtą (4) uždėkite ant variklio bloko. Kad apsau-
ginį gaubtą pritvirtintumėte, priveržkite jį tvirtinamuoju va-
ržtu (3) iki atramos; girdėsite spragtelėjimus.
Naudojimas (žr. pav. C ir D)
Užtikrinkite, kad laidas jums netrukdytų dirbti.
Norėdami įjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pa-
gal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
Oro srauto greitį galima keisti. Norėdami oro srauto greitį pa-
didinti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pagal laik-
rodžio rodyklę.
Norėdami oro srauto greitį sumažinti, sukite įjungimo-išjungi-
mo jungiklį (1) prieš laikrodžio rodyklę.
Norėdami išjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1)
prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
Bosch Power Tools
UniversalGardenTidy 2300
km/h
l/s
l
kg
kg
Lapų siurbimo režimas
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Prieš nutraukdami tinklo įtampą ar ištraukdami kištuką, ga-
minio įjungimo-išjungimo jungiklį (1) nustatykite ties „0".
Išmontavimas (žr. pav. E)
Prieš pradėdami bet kokius darbus su gaminiu, iš
u
kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
Įspauskite mygtuką (11) ir nuimkite antgalį (12).
Atlaisvinkite tvirtinamąjį varžtą (3). Nuimkite apsauginį
gaubtą (4) ir laikykite jį saugioje vietoje.
Lapų siurbimo režimas
Montavimas (žr. pav. F ir G)
Prieš pradėdami bet kokius darbus su gaminiu, iš
u
kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
Sumontuokite visas tris siurbiamojo vamzdžio (7) dalis.
Montuodami saugokite, kad neprignybtumėte pirštų.
Siurbimo vamzdį (7) pritvirtinkite prie variklio bloko. Tuo
tikslu siurbimo vamzdį (7) įstatykite į variklio bloko lankstą.
Pakelkite siurbimo vamzdį (7) ir, kad apsauginį gaubtą pri-
tvirtintumėte, priveržkite jį tvirtinamuoju varžtu (3) iki at-
ramos; girdėsite spragtelėjimus.
Surinkimo maišą sumontuokite (10) ant variklio bloko ir suri-
nkimo maišo spaustukus pritvirtinkite prie kabliukų, esančių
ant siurbimo vamzdžio. Montuodami saugokite, kad neprig-
nybtumėte pirštų.
Lietuvių k. | 259
UniversalGardenTidy 3000
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
žr. gaminio firminėje lentelėje
Lapų pūtimo režimas
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents