Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 119

Advertisement

Table of Contents
Należy zwrócić uwagę, aby do wlotu
u
powietrza nie dostały się długie wło-
sy użytkownika, gdyż mogłoby to do-
prowadzić do poważnych obrażeń
ciała.
Wyrób wolno użytkować tylko z za-
u
mocowaną dyszą lub z zamontowaną
rurą ssącą.
Przed przystąpieniem do pracy do-
u
kładnie zbadać teren, na którym bę-
dzie użyte urządzenie i usunąć z nie-
go wszelkiego rodzaju druty, a także
inne ciała obce.
Przed każdym użytkowaniem należy
u
skontrolować przewód przyłączenio-
wy/przedłużacz, a w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń wymienić.
Chronić przewód przyłączeniowy/
przedłużacz przed działaniem wyso-
kiej temperatury, olejem/smarami
oraz ostrymi krawędziami.
Przewód należy prowadzić zawsze za
u
wyrobem.
Nie wolno eksploatować wyrobu, je-
u
żeli urządzenia zabezpieczające i po-
krywy są uszkodzone, lub gdy zabez-
pieczenia typu worek na odpady nie
są zamontowane.
Przed rozpoczęciem użytkowania
u
wyrobu należy upewnić się, że
wszystkie załączone w dostawie
uchwyty, zabezpieczenia i osłony są
prawidłowo zamocowane. Nie wolno
eksploatować wyrobów, gdy nie zo-
stały one kompletnie zmontowane,
anie wyrobów, które zostały w spo-
sób niedozwolony zmodyfikowane.
Bosch Power Tools
Podczas eksploatacji wyrobu należy
u
przyjąć stabilną postawę i dbać o
utrzymanie równowagi.
Podczas pracy należy zachować sta-
u
łą czujność i być stale przygotowa-
nym na ewentualne niebezpieczeń-
stwa, gdyż podczas odsysania/
zdmuchiwania liści ewentualne od-
głosy świadczące o niebezpieczeń-
stwie mogą nie zostać usłyszane.
Należy unikać wszelkich nienatural-
u
nych pozycji przy pracy, a także sta-
rać się stale utrzymywać równowa-
gę.
Na pochyłych powierzchniach należy
u
pracować ostrożnie, aby nie stracić
równowagi.
Podczas pracy należy iść spokojnym
u
krokiem, nie wolno w żadnym wy-
padku biec.
Wszystkie otwory wentylacyjne mu-
u
szą być wolne od zanieczyszczeń.
Nie wolno zdmuchiwać zanieczysz-
u
czeń i liści w kierunku znajdujących
się w pobliżu osób.
Nie należy przenosić wyrobu, trzy-
u
mając je za przewód.
Zaleca się stosowanie maski prze-
u
ciwpyłowej.
Nie wolno dotykać żadnego z ele-
u
mentów niniejszego wyrobu przed
ich całkowitym zatrzymaniem się.
Dmuchawa wiruje jeszcze przez jakiś
czas po wyłączeniu wyrobu i może
spowodować obrażenia. Wyjąć
wtyczkę sieciową z gniazda.
Polski | 119
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents