Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 238

Advertisement

Table of Contents
238 | Eesti
sissepuhkeavasse, mis võib kaasa
tuua vigastusi.
Kasutage seadet üksnes koos selle
u
külge kinnitatud otsaku või
imitoruga.
Kontrollige hoolikalt töödeldavat ala
u
ning kõrvaldage kõik traadid ja muud
võõrkehad.
Kontrollige enne iga kasutust toite-/
u
pikendusjuhet kahjustuste suhtes ja
vajadusel vahetage need välja.
Kaitske toitejuhet/pikendusjuhet
kuumuse, õli ja teravate servade
eest.
Juhtige toitejuhe alati suunaga
u
seadme taha.
Ärge kasutage kunagi seadet
u
kahjustatud kaitseseadiste, katete
ega turvakomponentideta, nt
kogumiskotita.
Enne töö alustamist veenduge, et
u
kõik komplekti kuuluvad käepidemed
ja kaitseseadised on paigaldatud.
Ärge kunagi püüdke käivitada
tööriista, mis on puudulikult kokku
pandud või mida on lubamatult
muudetud.
Tööriistaga töötamisel võtke
u
stabiilne asend ja hoidke kogu aeg
tasakaalu.
Pidage ümbritsevat silmas ja
u
arvestage võimalike
ohuolukordadega, mis ei pruugi
lehtede puhumise/imemise ajal
kuulda olla.
Vältige ebaharilikku kehaasendit ja
u
säilitage kogu aeg tasakaal.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Vältige kallakutel töötades
u
komistamist ja seiske kindlalt püsti.
Kõndige rahulikus tempos, ärge
u
rutake.
Hoidke kõik ventilatsiooniavad
u
puhtad.
Ärge puhuge mustust/lehti kunagi
u
läheduses viibivate inimeste suunas.
Ärge hoidke seadet kandmisel
u
toitejuhtmest.
Soovitav on kanda respiraatorit.
u
Ärge katsuge tööriista käega enne,
u
kui seadme kõik osad on täielikult
seiskunud. Pärast mootori
väljalülitamist pöörleb puhur veel
edasi ja võib põhjustada vigastusi.
Tõmmake võrgupistik pistikupesast
välja.
Seadet ei tohi mingil viisil muuta.
u
Lubamatud muudatused võivad
mõjutada seadme tööohutust ja
põhjustada suuremat müra ja
vibratsiooni.
Imirežiimis võib seade imeda sisse
u
ka muid lehe- ja aiajäätmeid, mitte
aga neid, mis sihipärases kasutuses
ette nähtud.
Seadet ei tohi kasutada kõvade
esemete imemiseks, nagu nt suured
oksad, klaasikillud, metallosad ja
kivid.
Kahjustunud puhur või korpus
u
(laastud, praod, sälgud) suurendab
eemale paiskuvatest võõrkehadest
tingitud vigastusohtu. Kui puhur või
korpus on kahjustunud, võtke
ühendust Boschi esindusega.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents