Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 92

Advertisement

Table of Contents
92 | Suomi
Kiinnitä aina huomiota tukevaan sei-
u
soma-asentoon tuotetta käytet-
täessä ja huolehdi tasapainostasi.
Ole tietoinen ympäristöstäsi ja va-
u
raudu mahdollisiin vaaramomenttei-
hin, joita et ehkä kuule lehtipuhalluk-
sen/-imuroinnin aikana.
Vältä epänormaalia kehon asentoa ja
u
pysy aina tasapainossa.
Varmista aina varma kulku kaltevissa
u
pinnoissa.
Kävele aina rauhallisesti, älä koskaan
u
juokse.
Pidä kaikki tuuletusaukot puhtaana.
u
Älä koskaan puhalla likaa/lehtiä lä-
u
hellä seisovan henkilön suuntaan.
Älä kanna puutarhalaitetta sähköjoh-
u
dosta.
Suosittelemme käyttämään hengitys-
u
suojanaamaria.
Odota, että tuotteen kaikki osat ovat
u
pysähtyneet täysin, ennen kuin kos-
ketat niitä. Puhallin pyörii vielä tuot-
teen poiskytkennän jälkeen ja voi ai-
heuttaa loukkaantumisia. Irrota pis-
totulppa pistorasiasta.
Älä tee mitään muutoksia tuottee-
u
seen. Luvattomat muutokset voivat
vaikuttaa tuotteesi turvallisuuteen ja
johtaa voimakkaampaan meluun
sekä värinään.
Imuritilassa voivat myös muut esi-
u
neet kuin määräyksenmukaisen käy-
tön tarkoitetut lehti- ja puutarhajät-
teet tulla imuroitua.
Älä ime kiinteitä esineitä kuten suuria
oksia, lasisiruja, metalliosia tai kiviä.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Vaurioitunut puhallin tai kotelo (las-
u
tut, halkeamat, lovet) kasvattaa irti
sinkoutuvien vierasaineiden aiheut-
taman loukkaantumisriskin. Ota yh-
teys Bosch-Hotlineen, jos puhallin tai
kotelo on vahingoittunut.
Harvoissa tapauksissa (esim. Pit-
u
kässä käytössä kuumissa, kuivissa
olosuhteissa) saattaa tuuletintyhjiön
vaikutuksesta syntyä sähköstaatti-
nen lataus, jonka voi tuntea tuotetta
kosketettaessa.
Irrota pistotulppa pistorasiasta:
– kun poistut tuotteen luota
– kun tarkistat tuotetta, poistat tu-
koksen tai teet siihen kohdistuvia
töitä
– jos tuote on törmännyt esteeseen.
Tarkista välittömästi tuotteen mah-
dolliset vauriot ja anna kunnostaa
se tarvittaessa
– jos tuote alkaa täristä poikkeuksel-
lisesti (tarkista heti)
Sähköliitäntä
Virtalähteen jännitteen tulee vastata
u
tuotteen tyyppikilvessä olevia tie-
toja.
Suositellaan, että tämä Tuote liite-
u
tään vain pistorasiaan, jota suojaa
30 mA vikavirtasuojakytkin.
Käytä tai vaihda tähän tuotteeseen
u
ainoastaan verkkojohtoja, jotka vas-
taavat valmistajan antamia tietoja.
Käänny tässä asiassa huoltokeskuk-
sen puoleen.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents