Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 122

Advertisement

Table of Contents
122 | Polski
przewodem uziemiającym instalacji
elektrycznej.
W razie wątpliwości należy skonsulto-
wać się z wykwalifikowanym elektry-
kiem albo zwrócić się do najbliższego
punktu serwisowego firmy Bosch.
OSTROŻNIE: Przedłużacze
niezgodne z przepisami mo-
gą stanowić zagrożenie.
Przedłużacz, wtyczka i łącznik wty-
kowy powinny mieć wodoszczelną
budowę i być przeznaczone do za-
stosowań na zewnątrz pomieszczeń.
Wskazówka dla produktów, sprzeda-
wanych poza Wielką Brytanią:
UWAGA: Ze względu na bezpieczeń-
stwo użytkownika wymagane jest, aby
wtyk znajdujący się przy produkcie był
połączony z przewodem przedłużają-
cym. Złącza przedłużacza powinny być
zabezpieczone przed bryzgami wody;
wykonane powinny one być z gumy
względnie posiadać osłonę gumową.
Przy łączeniu przewodów przedłużają-
cych należy stosować dodatkowe ele-
menty zabezpieczające przed samo-
czynnym rozłączeniem się.
Symbole
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czyta-
nia i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy zapamiętać
te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli
ułatwi lepsze i bezpieczniejsze użytkowanie produktu.
Symbol
Znaczenie
Tryb zdmuchiwania liści
Tryb zasysania liści
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Symbol
Znaczenie
Kierunek ruchu
Kierunek reakcji
Włączanie
Wyłączanie
Dozwolone czynności
Zabronione czynności
Należy nosić rękawice ochronne
Wyrób wolno użytkować tylko z zamoco-
waną rurą ssącą.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Wyrób przeznaczony jest do zdmuchiwania w jedno miejsce i
zasysania liści i odpadów ogrodowych (np. skoszonej trawy)
w okolicach domu i ogrodu w prywatnym zakresie.
Wyrobu nie wolno stosować jako rozdrabniarki.
Stosowanie wyrobu w sposób niezgodny z wyraźnie określo-
nym przeznaczeniem może być niebezpieczne. Użycie nie-
zgodne z przeznaczeniem może spowodować obrażenia.
Przedstawione graficznie
komponenty (zob. rys. A)
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odno-
si się do rysunku produktu na stronach graficznych.
(1) Włącznik/wyłącznik z regulatorem prędkości strumie-
nia powietrza
(2) Jednostka silnika
(3) Śruba mocująca do pokrywy ochronnej lub rury ssą-
cej
(4) Pokrywa ochronna (tryb zdmuchiwania liści)
(5) Uchwyt przy rurze ssącej (tryb zasysania liści)
(6) Śruba do regulacji uchwytu
(7) Rura ssąca (tryb zasysania liści)
(8) Hak do taśmy naramiennej
(9) Taśma naramienna
(10) Worek na odpady (tryb zasysania liści)
(11) Przycisk do odblokowywania dyszy lub worka
(12) Dysza (tryb zasysania liści)
(13) Ucho do taśmy naramiennej
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents