Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 224

Advertisement

Table of Contents
224 | Slovenščina
znake poškodb in jih smete uporabljati
le v brezhibnem stanju.
Če je omrežni kabel izdelka
poškodovan, ga sme popraviti le
pooblaščena servisna delavnica
Bosch. Uporabljajte le dovoljene
kabelske podaljške.
Uporabite izkjlučno podaljševalne
kable, kable, vodnike in kabelske
bobne , ki ustrezajo EN 61242/IEC
61242 ali IEC 60884-2-7, tip
H05VVV-F ali H05RN-F.
Če želite pri obratovanju izdelka
uporabljati podaljševalni kabel,
upoštevajte naslednje preseke
vodnika:
– Presek vodnika 1,25 mm
2
1,5 mm
– Maksimalna dolžina 30 m za
podaljševalni kabel ali 60 m za
kabelski boben z zaščitnim
stikalom FI
Opozorilo: Če uporabite podaljševalni
kabel, mora slednji v skladu z
varnostnimi navodili imeti zaščitni
vodnik, ki je s vtičem povezan z
zaščitnim vodnikom vaše električne
naprave.
V primeru dvoma vprašajte
kvalificiranega električarja ali najbližje
zastopstvo servisa Bosch.
POZOR: Nepravilno izvedeni
podaljševalni kabli so lahko
nevarni. Podaljševalni kabli,
vtiči in mesta priključka morajo biti
izvedeni vodotesno in dovoljeni za
zunanjo uporabo.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Opozorilo za izdelke, ki se ne prodajajo
v VB:
POZOR: Za vašo varnost je potrebno,
da se vtič na izdelku poveže s
podaljševalnim kablom. Priključno
mesto podaljševalnega kabla se mora
zaščititi proti škropljenju. Zaščita mora
biti iz gume ali pa biti prevlečena z
gumo. Podaljševalni kabel se mora
uporabljati z razbremenitvijo natega.
Simboli
Naslednji simboli so pomembni za branje in razumevanje
navodila za obratovanje. Zapomnite si simbole in njihov
pomen. Pravilna razlaga simbolov vam pomaga, da boste
izdelek bolje in varneje uporabljali.
Simbol
2
ali
Pomen
Modus puhanje listja
Modus sesanje listja
Smer premikanja
Smer reakcije
Vklop
Izklop
Kako je dovoljeno delati
Kako je prepovedano delati
Nosite zaščitne rokavice
Izdelek smete uporabljati izključno z
montirano sesalno cevjo.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents