Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 120

Advertisement

Table of Contents
120 | Polski
Nie wolno w żaden sposób modyfi-
u
kować produktu. Niedopuszczalne
przeróbki mogą wpłynąć na obniże-
nie bezpieczeństwa produktu, a tak-
że zwiększyć szumy i wibracje.
W trybie odsysania zassane mogą zo-
u
stać również inne elementy, znajdu-
jące się w zasięgu pracy urządzenia.
Nie należy zasysać materiałów sta-
łych, takich jak większe konary,
odłamki szkła lub metalu, czy kamie-
nie.
Zepsuta dmuchawa lub obudowa
u
(zadziory, rysy, wyszczerbienia)
zwiększa ryzyko doznania obrażeń
przez wyrzucone odłamki. W razie
stwierdzenia uszkodzenia obudowy
należy skontaktować się z firmą
Bosch za pomocą gorącej linii.
W rzadkich wypadkach (np. podczas
u
użytkowania trwającego dłuższy
okres czasu w gorącej i suchej at-
mosferze) próżnia ssąca może spo-
wodować gromadzenie się ładunków
elektrostatycznych, które użytkow-
nik może odebrać jako wyładowanie
elektrostatyczne.
Wyjmować wtyczkę sieciową z
gniazda:
– zawsze, gdy wyrób pozostaje bez
nadzoru
– podczas czynności obsługowych
przy wyrobie, usuwania blokad lub
kontroli jego działania
– po kolizji z jakimś przedmiotem.
Natychmiast sprawdzić, czy wyrób
nie zostało uszkodzony, a w przy-
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
padku stwierdzenia uszkodzenia
oddać go do naprawy,
– gdy produkt zaczyna wibrować w
nietypowy sposób (natychmiast
zbadać tego przyczynę)
Zasilanie
Napięcie źródła prądu musi zgadzać
u
się z danymi na tabliczce znamiono-
wej produktu.
Zaleca się podłączanie produktu wy-
u
łącznie do gniazda zabezpieczonego
w wyłącznik różnicowo-prądowy
z prądem wyzwalającym równym
30 mA.
Niniejszy produkt należy stosować
u
wyłącznie z przewodami sieciowymi
o parametrach zgodnych z danymi
podanymi przez producenta. Także
przy wymianie przewodu należy
zwracać na to uwagę. Czynności te
należy zlecić w Centrum Serwisowa-
nia.
Nigdy nie dotykać wtyczki zasilania
u
mokrymi rękami.
Nie wolno najeżdżać na przewód sie-
u
ciowy lub na przedłużacz, zginać go
lub szarpać, gdyż mogłoby to spowo-
dować jego uszkodzenie. Chronić
przewód przed działaniem wysokiej
temperatury, olejem/smarami oraz
ostrymi krawędziami.
Stosować przedłużacze o przekroju
u
zgodnym z instrukcją obsługi, zaopa-
trzone w zabezpieczenie przez roz-
pryskami wody. Połączenie wtykowe
przewodu z przedłużaczem nie może
leżeć w wodzie.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents