Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 136

Advertisement

Table of Contents
136 | Slovenčina
Nikdy nepoužívajte tento výrobok
u
vtedy, keď sa v bezprostrednej blíz-
kosti zdržiavajú nejaké osoby,
predovšetkým deti, alebo domáce
zvieratá.
Obsluhujúca osoba alebo užívateľ je
u
zodpovedný za úrazy a škody spôso-
bené iným ľuďom alebo za po-
škodenie ich majetku.
Počas používania náradia sa nesmú
u
zdržiavať v okruhu 3 metre žiadne
iné osoby ani zvieratá. Obsluhujúca
osoba je vo svojom pracovnom
okruhu zodpovedná za tretie osoby.
Používajte tento produkt len za den-
u
ného svetla alebo pri dobrom ume-
lom osvetlení.
Nepracujte so záhradným náradím
u
nikdy vtedy, keď ste unavený alebo
chorý, alebo ak ste pod vplyvom
alkoholu, drog alebo liekov.
Za nevhodných poveternostných
u
podmienok, najmä v prípade prichá-
dzajúcej búrky s výrobkom nepracuj-
te.
Pri používaní tohto produktu majte
u
na sebe vždy oblečenie, ktoré
prilieha na telo a paže.
Keď používate tento produkt, nenos-
u
te nikdy otvorené gumené topánky
ani sandále. Pri práci noste vždy pev-
nú obuv a dlhé nohavice (pozri ob-
rázky C a L).
Dávajte pozor na to, aby sa Vám voľ-
u
né kúsky odevu nevtiahlo do otvorov
vstupu vzduchu, pretože to by mohlo
mať za následok zranenie.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Dávajte pozor na to, aby sme mali
u
dlhé vlasy zviazané, aby Vám ich ne-
vtiahlo do otvorov vstupu vzduchu,
pretože to by mohlo mať za následok
poranenie.
Používajte tento výrobok iba s na-
u
montovanou dýzou, resp. s namon-
tovanou nasávacou rúrou.
Dôkladne preskúmajte plochu, na
u
ktorej budete pracovať, a odstráňte z
nej všetky drôty a iné cudzie telesá.
Pred každým použitím výrobku pre-
u
kontrolujte, či nie je poškodená
prívodná šnúra / predlžovacia šnúra,
a v prípade potreby ich vymeňte.
Chráňte prívodnú šnúru / predlžova-
ciu šnúru pred horúčavou, olejom a
ostrými hranami.
Prívodnú sieťovú šnúru veďte vždy
u
poza náradie.
Nikdy nepoužívajte produkt vtedy,
u
keď má poškodené ochranné prvky,
kryty alebo bezpečnostné prvky, na-
príklad zberný vak.
Presvedčte sa, či sú pri prevádzke
u
produktu namontované všetky doda-
né rukoväte a ochranné prvky. Nikdy
sa nepokúšajte používať neúplne
zmontované náradie alebo náradie s
neschválenými modifikáciami.
Pri prevádzke produktu dávajte vždy
u
pozor na to, aby ste mali stabilný po-
stoj a aby ste si vždy zachovávali rov-
nováhu.
Majte na pamäti prostredie, v ktorom
u
sa nachádzate, a pamätajte takisto
na rôzne možné nebezpečné
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents