Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 195

Advertisement

Table of Contents
респ. с монтирана тръба за засмук-
ване.
Внимателно проверявайте обра-
u
ботваната площ и отстранявайте
всички чужди предмети, като тел и
др.п.
Винаги преди работа проверявай-
u
те захранващия кабел/удължител-
ния кабел и ако установите повре-
ди, ги заменяйте незабавно. Пред-
пазвайте захранващия кабел/удъл-
жителния кабел от прегряване,
омасляване и остри ръбове.
Отвеждайте захранващия кабел
u
винаги назад от градинския елект-
роинструмент.
Никога не работете с градинския
u
електроинструмент, ако предпаз-
ните му съоръжения (напр. торбата
за отпадъци) са повредени или де-
монтирани.
Преди започване на работа се уве-
u
рявайте, че всички включени в
окомплектовката предпазни съо-
ръжения и ръкохватки са монтира-
ни. Никога не се опитвайте да
включите и да използвате не на-
пълно сглобен електроинструмент
или електроинструмент с недопус-
тими изменения на конструкцията
си.
По време на работа с градинския
u
електроинструмент внимавайте да
поддържате постоянно стабилно
положение и равновесие на тяло-
то.
Bosch Power Tools
Съобразявайте се с конкретните
u
работни условия и бъдете подгот-
вени за настъпването на възможни
опасности, които може да не чуете,
докато работите с машината за из-
духване на шума/градинската пра-
хосмукачка.
Избягвайте неестествени пози на
u
тялото и внимавайте постоянно да
поддържате стабилно равновесие.
По наклонен терен внимавайте
u
постоянно да поддържате стабилно
положение на тялото.
Работете винаги със спокоен ход,
u
никога не ходете бързо.
Поддържайте постоянно чисти
u
всички вентилационни отвори.
Никога не издухвайте шума или за-
u
мърсявания по посока на намира-
щи се наблизо хора.
Не пренасяйте градинския елект-
u
роинструмент, като го държите за
кабела.
Препоръчва се работата с дихател-
u
на маска.
Преди да допирате градинския
u
електроинструмент, изчакайте
всичките му подвижни елементи
да спрат да се движат. След изк-
лючване на електродвигателя тур-
бината продължава да се върти из-
вестно време по инерция и може
да предизвика наранявания. Изк-
лючете щепсела от контакта.
Не извършвайте промени по кон-
u
струкцията на градинския елект-
роинструмент. Недопустими из-
Български | 195
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents