Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 201

Advertisement

Table of Contents
Демонтиране (вижте фигури N и O)
Преди извършване на каквито и да е дейности по
u
градинския електроинструмент изключвайте щеп-
села от контакта.
За изпразване на торбата за отпадъци (10), натиснете бу-
тона (11) и извадете торбата за отпадъци (10). Откачете
куките от засмукващата тръба (7). При необходимост от-
ворете ципа и изпразнете торбата за отпадъци (10).
За демонтиране натиснете бутона (11) и извадете торба-
та за отпадъци (10). Откачете куките от засмукващата
тръба (7). При демонтирането внимавайте да не прещи-
пете пръстите си.
Развийте винта (3). Извадете засмукващата тръба (7) и я
приберете на сигурно място.
Указания за работа
По време на работа дръжте дюзата/засмукващата тръба
винаги близо до земята.
Отстраняване на дефекти
Симптом
Възможна причина
Машината не се
Модулите не са монтирани правилно, активи-
включва
рала се е предпазната блокировка
Няма захранващо напрежение
Повреден е контактът на захранващата мрежа Използвайте друг контакт.
Удължителният кабел е повреден
Задействал се е предпазен прекъсвач
Защитата на електродвигателя се е задейства-
ла
Машината работи с
Удължителният кабел е повреден
прекъсвания
Вътрешен електрически дефект на машината
Пусковият прекъсвач е повреден
Защитата на електродвигателя се е задейства-
ла
Силни вибрации/шум Машината е повредена или е блокирала
Градинският електро-
Дюзата/тръбата за засмукване е запушена
инструмент не духа/
не засмуква
Bosch Power Tools
Не издухвайте горещи, леснозапалими или взривоопасни
материали.
Градинската прахосмукачка е подходяща за засмукване
само на шума и градински отпадъци.
Преди използване на градинския електроинструмент
проверявайте обработваната площ за наличие на дребни
животни и твърди предмети.
Не засмуквайте течности, пластмасови торбички, консер-
вни кутии и кутии от безалкохолни напитки, шишарки,
клони с диаметър над 5 mm, кърпи, хартиени носни кър-
пички и щипки за пране.
Двигателят се стартира само ако са монтирани следните
части:
– в режим на засмукване засмукващата тръба и тор-
бата за отпадъци
– в режим на издухване дюзата и предпазния капак
Отстраняване
Вижте раздела "Монтиране". Проверете дали
засмукващата тръба и предпазния капак (ре-
жим на издухване на листа) или засмукващата
тръба и торбата за отпадъци (режим на събира-
не на листа) са монтирани правилно, трябва да
се усетят прещраквания.
Проверете и включете.
Проверете и заменете кабела, ако е повреден.
Заменете предпазния прекъсвач.
Оставете електродвигателят да се охлади и се
уверете, че турбината се затваря.
Проверете и заменете кабела, ако е повреден.
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за елек-
троинструменти.
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за елек-
троинструменти.
Оставете електродвигателят да се охлади и се
уверете, че турбината се затваря.
Проверете зоната на вентилационните отвори
за замърсявания и при необходимост ги отс-
транете. Ако няма промяна, се обърнете към
оторизиран сервиз за електроинструменти.
Отпушете дюзата/ тръбата за засмукване.
Български | 201
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents