Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 69

Advertisement

Table of Contents
ser som følge af vækslyngede frem-
medlegemer. Er ventilatoren eller
huset beskadiget, kontaktes Bosch-
hotline.
I sjældne tilfælde (f.eks. under læn-
u
gere tids brug under varme, tørre be-
tingelser) kan der som følge af blæ-
servakuum opstå en elektrostatisk
opladning, der kan mærkes, hvis den
kommer i kontakt med produktet.
Man skal altid tage stikket ud af
stikkontakten:
– før du fjerner dig fra haveredska-
bet
– før du kontrollerer produktet, af-
hjælper en blokering eller arbejder
på det
– efter kollision med et fremmedle-
geme. Kontroller straks produktet
for beskadigelser og få det repare-
ret, hvis det er nødvendigt
– hvis produktet begynder at vibrere
unormalt meget (kontrollér omgå-
ende)
Strømtilslutning
Strømkildens spænding skal stemme
u
overens med oplysningerne på
produktets typeskilt.
Det anbefales, at dette produkt kun
u
tilsluttes til en stikdåse, der er sikret
med en afbrydelsesstrøm på 30 mA.
Brug eller erstat kun nettilslutnings-
u
ledninger på dette produkt, der
stemmer overens med fabrikantens
oplysninger. Kontakt Service Center
for at gøre dette.
Bosch Power Tools
Tag aldrig fat omkring netstikket med
u
våde hænder.
Kør ikke hen over ledningen eller for-
u
længerledningen, mas dem ikke og
træk ikke i dem, da de kan blive be-
skadiget. Beskyt ledningen mod var-
me, olie og skarpe kanter.
Forlængerledningen skal være stæn-
u
kvandsbeskyttet og have det tvær-
snit, der er angivet i betjeningsvej-
ledningen. Stikforbindelsen må ikke
ligge i vand.
Elektrisk sikkerhed
Bemærk! Sluk for produktet
og træk netstikket ud, før
det vedligeholdes eller ren-
gøres. Gør det samme, når strøm-
kablet er beskadiget, hvis der er ble-
vet skåret i kablet, eller hvis kablet
har viklet sig sammen.
Et motorværn er installeret! Moto-
u
ren er udstyret med en overbelast-
ningsbeskyttelse. Hvis motoren
stopper, lad den afkøle i et par mi-
nutter, før den startes igen.
Træk straks stikket ud af stikkon-
u
takten, hvis ledningen beskadiges
under arbejdet. BERØR IKKE DEN
BESKADIGEDE LEDNING, FØR DU
HAR TRUKKET STIKKET UD.
Dit produkt er for din egen sikkerheds
skyld beskyttelsesisoleret og har ikke
brug for nogen jordforbindelse. Drifts-
spændingen er 230 V AC, 50 Hz (for
ikke-EU-lande også 220 V eller 240 V).
Brug kun godkendte forlængerlednin-
Dansk | 69
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents