Suomi - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

90 | Suomi

Deponering
Produkter, tilbehør og emballasje må leveres inn til
miljøvennlig gjenvinning.
Produkter må ikke kastes i vanlig søppel!
Bare for land i EU:
I henhold til det europeiske direktivet
2012/19/EU om brukte elektriske og elektroniske produkter
og tilpasningen til nasjonale lover må maskiner, som ikke
lenger kan brukes, samles sortert og leveres til miljøvennlig
gjenvinning.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Huomio! Lue seuraavat ohjeet tar-
kasti. Tutustu tuotteen käyttöele-
mentteihin ja asianmukaiseen käyt-
töön. Säilytä käyttöohje huolellisesti
myöhempää käyttöä varten.
Tuotteessa olevien tunnusmerkkien
selitys
Yleiset varoitusohjeet.
Lue käyttöohje huolellisesti.
Varmista, että sivulle sinkou-
tuvat vieraat esineet eivät
loukkaa lähellä seisovia ihmi-
siä.
Varoitus: Pidä turvallinen etäi-
syys tuotteeseen sen ollessa
toiminnassa.
Pyörivä puhallin. Pidä kädet,
jalat ja löysät vaatteet loitolla
aukoista tuotteen käydessä.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Pidä kädet, jalat ja löysät
vaatteet loitolla aukoista tuot-
teen käydessä.
Varmista, että tuotteesta si-
vulle sinkoutuvat vieraat esi-
neet eivät loukkaa lähellä
oleskelevia ihmisiä. Varmista,
että muut ihmiset ovat turval-
lisen välimatkan päässä tuotteesta.
Käytä kuulonsuojaimia ja suo-
jalaseja.
Älä käytä tuotetta sateessa,
äläkä aseta sitä alttiiksi sa-
teelle.
Ennen tuotteeseen tehtäviä
säätö-, puhdistus- tai huolto-
töitä, kun johto on sotkeutu-
nut, lävistynyt tai vaurioitunut
tai jättäessäsi tuotteen ilman
valvontaa, tulee se pysäyttää ja pisto-
tulppa irrottaa pistorasiasta.
Odota, että tuotteen kaikki
osat ovat pysähtyneet täysin,
ennen kuin kosketat niitä. Pu-
hallin pyörii vielä tuotteen poiskytken-
nän jälkeen ja voi aiheuttaa loukkaan-
tumisia.
Käytä tuotetta ainoastaan toi-
mintatavassa tarkoitetussa
asennossa. Tuote ei lehti-imu-
tilassa sovellu pidettäväksi
nurinpäin.
Käyttö
Älä koskaan anna lasten tai henkilöi-
u
den, jotka eivät ole tutustuneet näi-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents