Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 85

Advertisement

Table of Contents
– når du sjekker produktet, fjerner
en blokkering eller arbeider på
dette
– etter kollisjon med et
fremmedlegeme. Sjekk straks om
produktet er skadet og la det om
nødvendig repareres
– hvis produktet begynner å vibrere
uvanlig sterkt (må straks sjekkes)
Strømtilkobling
Spenningen til strømkilden må
u
stemme overens med angivelsene på
typeskiltet til produktet.
Det anbefales å koble dette
u
produktet kun til en stikkontakt som
er sikret med en 30 mA
jordfeilbryter.
Bruk eller skift kun ut ledninger for
u
dette produktet som stemmer
overens med produsentens
informasjoner. Ta kontakt med
Service Center for å gjøre dette.
Ta aldri i støpselet med våte hender.
u
Ikke kjør over, press eller dra i strøm-
u
eller skjøteledningen, ellers kan den
ta skade. Beskytt ledningen mot
varme, olje og skarpe kanter.
Skjøteledningen må ha det
u
tverrsnittet som er angitt i
bruksanvisningen og må være
vannsprutbeskyttet.
Stikkforbindelsen må ikke ligge i
vannet.
Bosch Power Tools
Elektrisk sikkerhet
OBS! Før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeider
utføres, må du slå av
produktet og trekke ut støpselet.
Det samme gjelder hvis
strømledningen er skadet, kuttet
eller floket.
Motorvern er installert! Motoren
u
er utstyrt med en
overlastbeskyttelse. Hvis motoren
stanser, må den avkjøles i noen
minutter før du starter den igjen.
Trekk støpselet straks ut av
u
stikkontakten, hvis ledningen
skades i løpet av arbeidet. DU MÅ
IKKE BERØRE DEN SKADEDE
LEDNINGEN FØR DU HAR
TRUKKET UT STØPSELET.
Produktet er til sikkerhet
dobbeltisolert og trenger ingen
jording. Driftsspenningen er 230 V AC,
50 Hz ( for ikke-EU-land også 220 V
eller 240 V). Bruk kun godkjente
skjøteledninger. Informasjoner får du
av ditt autoriserte serviceverksted.
Bruk for å øke sikkerheten en
jordfeilbryter (RCD) med en feilstrøm
på maksimal 30 mA. Denne
jordfeilbryteren skal kontrolleres før
hver bruk.
Hold nett- og skjøtekabler borte fra
bevegelige deler og unngå enhver
skade på kablene for å unngå kontakt
med strømledende deler.
Norsk | 85
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents