Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 76

Advertisement

Table of Contents
76 | Svensk
Använd alltid kraftiga skor och långa
byxor (se bilder C och L).
Se till att löst hängande kläder inte
u
dras in i luftintaget eftersom detta
kan leda till personskada.
Se till att långt hår är bundet och inte
u
dras in i luftintaget eftersom detta
kan leda till personskada.
Använd produkten endast med
u
monterat munstycke eller monterat
sugrör.
Innan du startar, granska området
u
och plocka bort ståltrådar och andra
främmande föremål.
Kontrollera anslutningssladden/
u
skarvsladden före varje användning
att de inte skadats och byt dem vid
behov. Skydda anslutningssladden/
skarvsladden mot hetta, olja och
skarpa kanter.
Dra alltid nätsladden bakåt från
u
produkten.
Använd aldrig produkten med defekt
u
skyddsutrustning, kåpor eller utan
säkerhetsutrustningar som t. ex.
uppsamlingssäck.
Kontrollera vid användning av
u
produkten att alla medlevererade
handtag och all skyddsutrustning
monterats. Försök aldrig använda en
ofullständigt monterad produkt eller
en produkt som på otillåtet sätt
modifierats.
Kontrollera alltid vid användning av
u
produkten att du står stadigt och
håller balansen.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Var medveten om omgivningen och
u
var beredd på faromoment som du
eventuellt inte kan höra under
blåsning/sugning.
Undvik en onormal kroppsställning
u
och se till att du alltid håller
balansen.
Se till att du på slutning alltid står
u
stadigt.
Gå lugnt, spring aldrig.
u
Håll alla kylluftsöppningar rena.
u
Blås aldrig smuts/löv mot personer
u
som står i närheten.
Använd inte nätsladden för att bära
u
produkten.
Vi rekommenderar att använda ett
u
andningsskydd.
Vänta tills produktens alla delar
u
stannat fullständigt innan du berör
dem. Fläkten roterar en stund efter
frånkoppling av produkten och kan
då orsaka kroppsskada. Dra
stickproppen ur vägguttaget.
Gör inga förändringar på
u
redskapet. Otillåtna förändringar
kan menligt påverka redskapets
säkerhet och leda till kraftigare buller
och vibrationer.
I sugfunktionen kan även andra
u
objekt än de vid ändamålsenlig
användning förutsedda bli insugna.
Sug inte fasta objekt som stora
kvistar, glasskärvor, metalldelar eller
stenar.
En skadad blåsare eller ett skadat
u
hölje (spånor, sprickor, skåror) ökar
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents