Magyar - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Symptóm
Možná príčina
Záhradné náradie nefú-
Ventilátor je zablokovaný
ka
Variabilná rýchlosť
Porucha komponentu
nefunguje
Údržba a servis
Údržba, čistenie a skladovanie (pozri obrázky P a
Q)
Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite
u
zástrčku náradia zo zásuvky.
Udržiavajte záhradné náradie vždy v čistote, aby ste
u
mohli pracovať kvalitne a bezpečne.
Aby ste dosiahli optimálne používanie, po každom použití
očistite ventilátor a priestor okolo neho.
Udržiavajte tento produkt a jeho vetracie štrbiny vždy v čis-
tote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.
Nečistotu odstraňujte z náradia alebo zo zberného vaku po-
mocou vlhkej handry alebo tvrdou kefou.
Neostrekujte tento produkt nikdy vodou.
Neponárajte tento produkt nikdy do vody.
Skladujte produkt na bezpečnom a suchom mieste tak, aby
bolo mimo dosahu detí.
Neklaďte na záhradné náradie žiadne ďalšie predmety.
Postarajte sa o to, aby boli všetky matice, zavŕtané skrutky a
ostatné skrutky dobre utiahnuté, aby bol zaručená bezpečná
práca s výrobkom.
Pravidelne kontrolujte stav a opotrebovanie zberného vaku.
Kontrolujte pravidelne produkt a keď zistíte, že niektoré
súčiastky sú opotrebované alebo poškodené, preventívne
ich pre istotu vymeňte.
Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné
súčiastky značky Bosch.
Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia
www.bosch-garden.com
V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných
súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10‑miestne vecné
číslo uvedené na typovom štítku výrobku.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja
alebo náhradné diely online.
Tel.: +421 2 48 703 800
Fax: +421 2 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch-pt.sk
Likvidácia
Výrobky, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zod-
povedajúcu ochrane životného prostredia.
Bosch Power Tools
Odstránenie príčiny
Náradie vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a
odstráňte upchatie (pri práci použite ochranné
pracovné rukavice).
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu.
Neodhadzujte náradie do komunálneho odpa-
du!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade
z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej trans-
pozície v národnom práve sa musia už nepoužiteľné výrobky
zbierať separovane a odovzdať ich na recykláciu v súlade
s ochranou životného prostredia.

Magyar

Biztonsági előírások
Figyelem! Gondosan olvassa el a kö-
vetkező utasításokat. Ismerkedjen
meg a kezelőelemekkel és a termék
előírásszerű használatával. A hasz-
nálati utasítást biztos helyen őrizze
meg a későbbi használathoz.
A terméken található jelek és
jelzések magyarázata
Általános tájékoztató a veszé-
lyekről.
Gondosan olvassa el az Üze-
meltetési útmutatót.
Ügyeljen arra, hogy a kirepí-
tett idegen anyagok ne okoz-
hassanak a közelében álló
személyeknél sérüléseket.
Figyelmeztetés: Munka köz-
ben tartson biztonságos távol-
ságot a terméktől.
Magyar | 143
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents