Hrvatski - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

228 | Hrvatski

Izdelek hranite na varnem, suhem mestu, ki ni dostopno
otrokom.
Ne postavljajte nobenih drugih predmetov na izdelek.
Za zagotovitev varnega dela z izdelkom poskrbite za trdni
nased vseh matic, sornikov in vijakov.
Redno preverjajte prestrezno vrečo glede na obrabo in
poškodbe.
Preverite izdelek in iz varnostnih razlogov nadomestite
obrabljene ali poškodovane dele.
Poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih boste zamenjali, izdelani pri
podjetju Bosch.
Servisna služba in svetovanje uporabnikom
www.bosch-garden.com
Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno
navedite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.
Slovensko
Robert Bosch d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana
Tel.: +00 803931
Fax: +00 803931
Mail : servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si
Odlaganje
Odpadne izdelke, pribor in embalažo morate reciklirati v
skladu z varstvom okolja.
Izdelkov ne vrzite med gospodinjske odpadke!
Zgolj za države Evropske unije:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni
električni in elektronski opremi in njeni uresničitvi v
nacionalnem pravu je treba odslužene izdelke ločeno zbirati
ter okolju prijazno reciklirati.
Hrvatski
Sigurnosne napomene
Pozor! Pozorno pročitajte sljedeće
upute. Upoznajte se s upravljačkim
elementima i ispravnom uporabom
proizvoda. Molimo spremite
priručnik za uporabu na sigurno
mjesto radi buduće uporabe.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Objašnjenje simbola na proizvodu
Opća napomena o opasnosti.
Pročitajte priručnik za
uporabu.
Pobrinite se za to da izbačena
strana tijela ne ozljede osobe
koje se nalaze u blizini.
Upozorenje: Održavajte
sigurnu udaljenost od
proizvoda tijekom njegovog
rada.
Rotirajući ventilator. Dok
proizvod radi, ne približavajte
šake, stopala ili široku odjeću
otvorima.
Dok proizvod radi, ne
približavajte šake, stopala ili
široku odjeću otvorima.
Pazite na to da strana tijela
koja proizvod otpuše ne
ozlijede osobe koje se nalaze
u blizini. Pobrinite se za to da
su druge osobe na sigurnoj
udaljenosti od proizvoda.
Nosite zaštita za sluh i
zaštitne naočale.
Ne rabite proizvod na kiši ili
ga izlažite kiši.
Isključite proizvod i izvucite
mrežni utikač iz utičnice prije
obavljanja radova
namještanja, čišćenja ili
održavanja, ako je mrežni
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents