Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 70

Advertisement

Table of Contents
70 | Dansk
ger. Informationer fås på et autoriseret
serviceværksted.
For at øge sikkerheden skal du bruge
et HFI-relæ (FI) (RCD) med en fejl-
strøm på maks. 30 mA. Dette HFI-relæ
(FI) skal altid kontrolles, før havered-
skabet anvendes.
Hold netkablet og forlængerledningen
væk fra bevægelige dele og undgå en-
hver form for beskadigelser af kablet/
ledningen for at undgå kontakt med
spændingsførende dele.
Kabelforbindelser (netstik og stikdå-
ser) skal være tørre og må ikke ligge på
jorden.
Netkablet og forlængerledningen skal
kontrolleres for beskadigelser med re-
gelmæssige mellemrum og må kun be-
nyttes, hvis de er i fejlfri tilstand.
Er produktets netkabel beskadiget, må
det kun repareres på et autoriseret
Bosch-værksted. Brug kun godkendte
forlængerledninger.
Brug kun forlængerledninger, kabler,
ledninger og kabeltromler, der
overholder bestemmelserne i EN
61242/IEC 61242 eller IEC
60884-2-7, og som er af typen
H05VVV-F eller H05RN-F.
Hvis du har brug for en forlængerled-
ning til drift af produktet, skal følgende
ledningstværsnit overholdes:
– Ledningstværsnit 1,25 mm
2
1,5 mm
– Maks. længde 30 m til forlænger-
ledninger eller 60 m til kabeltrom-
ler med HFI-relæ (FI)
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Bemærk: Hvis der benyttes en forlæn-
gerledning, skal denne - som beskrevet
under sikkerhedsforskrifterne - være
forsynet med en jordledning, der skal
være forbundet med jordledningen til
det elektriske anlæg via stikket.
Hvis du er i tvivl: Kontakt en uddannet
elektriker eller henvend dig til det nær-
meste Bosch serviceværksted.
FORSIGTIG: Ikke forskrifts-
mæssige forlængerlednin-
ger kan være farlige. For-
længerledning, stik og kobling skal
være vandtætte og de skal være
godkendt til udendørs brug.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i
GB:
PAS PÅ: For din sikkerheds skyld er
det nødvendigt, at stikket på havered-
skabet forbindes med forlængerled-
ningen. Koblingen på forlængerlednin-
gen skal være beskyttet mod stæn-
kvand, være fremstillet af gummi eller
være overtrukket med gummi. Forlæn-
gerledningen skal benyttes med en
trækaflastning.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå betjeningsvejledningen. Læg mærke til symbolerne
og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbo-
lerne er med til at sikre en god og sikker brug af produktet.
Symbol
2
eller
Betydning
Løvblæse-funktion
Løvsuge-funktion
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents