Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 124

Advertisement

Table of Contents
124 | Polski
Przed odłączeniem wyrobu od prądu lub wyjęciem wtyczki z
gniazda włącznik/wyłącznik (1) należy ustawić w pozycji „0".
Demontaż (zob. rys. E)
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-
u
sługowym przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę siecio-
wą z gniazda.
Wcisnąć przycisk (11) i zdjąć dyszę (12).
Zwolnić śrubę mocującą (3). Zdjąć pokrywę ochronną (4) i
umieścić w bezpiecznym miejscu.
Tryb zasysania liści
Montaż (zob. rys. F i G)
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-
u
sługowym przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę siecio-
wą z gniazda.
Złożyć wszystkie trzy części rury ssącej (7). Podczas monta-
żu należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć sobie palców.
Zamontować rurę ssącą (7) na jednostce silnika. Włożyć ru-
rę ssącą (7) do przegubu umieszczonego na jednostce silni-
ka. Unieść rurę ssącą (7) i, aby zabezpieczyć pokrywę
ochronną, wkręcić śrubę mocującą (3) do oporu, tzn. do
usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
Zamocować worek na odpady (10) do jednostki silnika i
przytwierdzić zatrzaski worka do haczyków na rurze ssącej.
Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby nie przytrza-
snąć sobie palców.
Montaż taśmy naramiennej (zob. rys. H)
Przymocować taśmę naramienną (9) oboma hakami (8) do
przeznaczonych do tego celu szlufek (13). Taśmę (9) usta-
wić w taki sposób, by był on w stanie utrzymać ciężar niniej-
szego wyrobu i aby nie utrudniał on pracy.
Montaż i regulacja uchwytu (zob. rys. I i J)
Aby zamontować uchwyt (5) należy go osadzić na mocowa-
niu przy rurze, a następnie przeprowadzić śrubę (6) przez
uchwyt i dokręcić.
Aby ustawić uchwyt pod pożądanym kątem należy zwolnić
śrubę (6) i przestawiać uchwyt w górę i w dół, aż do uzyska-
nia pożądanej pozycji, a następnie ponownie dokręcić śrubę
(6).
Obsługa (zob. rys. K, L i M)
Upewnić się, czy przewód nie przeszkadza w pracy. Zamoco-
wać przewód w przeznaczonym do tego celu uchwycie znaj-
dującym się z boku uchwytu dodatkowego. (zob. rys. K)
Aby włączyć, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do usły-
szenia charakterystycznego kliknięcia.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Istnieje możliwość zmiany prędkości przepływu powietrza
Aby zwiększyć prędkość przepływu powietrza, należy prze-
kręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
Aby zredukować prędkość przepływu powietrza, należy
przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Wyrób skierować w stronę elementów, które mają zostać po-
chłonięte. Gdy odpadki nie są zbierane/zdmuchiwane należy
zwiększyć prędkość powietrza.
Ab wyłączyć, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do
usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
Przed odłączeniem wyrobu od prądu lub wyjęciem wtyczki z
gniazda włącznik/wyłącznik (1) należy ustawić w pozycji „0".
Demontaż (zob. rys. N i O)
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-
u
sługowym przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę siecio-
wą z gniazda.
Aby opróżnić worek na odpad (10), należy wcisnąć przycisk
(11) i zdjąć worke (10). Zdjąć klipsy z rury ssącej (7). Otwo-
rzyć zamek błyskawiczny i opróżnić worek (10) zgodnie z za-
potrzebowaniem.
W celu demontażu wcisnąć przycisk (11) i zdjąć worek (10).
Zdjąć klipsy z rury ssącej (7). Podczas demontażu należy
zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć sobie palców.
Zwolnić śrubę mocującą (3). Zdjąć rurę ssącą (7) i umieścić
w bezpiecznym miejscu.
Wskazówki robocze
Podczas pracy dyszę/rurę ssącą należy trzymać zawsze skie-
rowaną ku podłożu.
Nie wolno zdmuchiwać gorących, palnych i wybuchowych
materiałów.
Niniejszy wyrób przeznaczony jest wyłącznie do odsysania li-
ści i odpadów ogrodowych.
Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy skon-
trolować, czy w okolicy nigdzie nie ma małych zwierząt lub
twardych przedmiotów.
Nie wolno zasysać cieczy, toreb plastikowych, puszek, szy-
szek, gałęzi o średnicy większej niż 5 mm, szmatek, chuste-
czek higienicznych i klamer do bielizny.
Uruchomienie silnika jest możliwe dopiero po właściwym za-
montowaniu następujących części:
– W trybie zasysania liści - rura ssąca i worek na odpady
– W trybie zdmuchiwania liści - dysza i pokrywa ochron-
na
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents