Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 127

Advertisement

Table of Contents
nohama či volným oděvem do jeho
otvorů.
Dbejte na to, aby v blízkosti
se nacházející osoby nebyly
poraněny cizími tělesy
odfouknutými od výrobku.
Dávejte pozor u ostatních
osob na bezpečný odstup vůči
výrobku.
Noste ochranu sluchu a
ochranné brýle.
Výrobek nepoužívejte v dešti
ani je dešti nevystavujte.
Než přistoupíte k seřizovacím
a čisticím pracím či k údržbě,
když je síťový kabel
zamotaný, proříznutý či
poškozený nebo když necháte
výrobek bez dozoru, výrobek vypněte
a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
Než se dotknete dílů výrobku,
počkejte, až se všechny zcela
dostanou do stavu klidu.
Ventilátor po vypnutí výrobku ještě
dále rotuje a může způsobit zranění.
Výrobek provozujte pouze v
poloze určené pro daný druh
provozu. Výrobek není
vhodné držet v režimu
nasávání listí obráceně.
Obsluha
Nikdy nedovolte dětem nebo
u
osobám, jež nejsou obeznámeny s
těmito pokyny, výrobek používat.
Bosch Power Tools
Národní předpisy možná vymezují
věk obsluhy. Pokud výrobek
nepoužíváte, uschovávejte jej mimo
dosah dětí.
Tento výrobek není určen k tomu,
u
aby jej používaly osoby (včetně dětí)
s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a / nebo
vědomostí, ledaže budou kvůli své
bezpečnosti pod dohledem
kompetentní osoby nebo od ní
obdržely pokyny, jak výrobek
používat. Děti by měly být pod
dohledem, aby bylo zajištěno, že si s
výrobkem nehrají.
Výrobek nikdy neprovozujte, zatímco
u
se v bezprostřední blízkosti zdržují
osoby, zejména děti nebo domácí
zvířata.
Obsluha nebo uživatel je
u
zodpovědný za nehody nebo ublížení
jiným osobám nebo jejich majetku.
Během provozu se nesmějí v okruhu
u
3 m zdržovat žádné další osoby ani
zvířata. Obsluha je v pracovním
prostoru zodpovědná vůči třetím
stranám.
Výrobek používejte pouze za
u
denního světla nebo dobrého
umělého osvětlení.
Výrobek nepoužívejte, pokud jste
u
unavení či nemocní nebo pod vlivem
alkoholu, drog či léků.
Při špatných povětrnostních
u
podmínkách, zejména při nastupující
bouřce, s výrobkem nepracujte.
Čeština | 127
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents