Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 77

Advertisement

Table of Contents
risken för personskada alstrad av
utslungade främmande partiklar. Har
blåsaren eller höljet skadats,
kontakta Bosch-Hotline.
I sällsynta fall (t ex vid lägre bruk i
u
heta, torra förhållanden) kan genom
vakuum i fläkten en elektrostatisk
uppladdning alstras, som är märkbar
vid beröring.
Dra stickproppen ur stickuttaget:
– alltid när du avlägsnar dig från
produkten
– när produkten kontrolleras, en
blockering åtgärdas eller andra
arbeten utförs.
– efter kontakt med främmande
föremål. Kontrollera genast
produkten avseende skada och låt
den vid behov repareras
– när produkten börjar vibrera på
ovanligt sätt (kontrollera genast)
Strömanslutning
Strömkällans spänning måste
u
stämma överens med uppgifterna på
produktens dataskylt.
Vi rekommenderar att ansluta
u
redskapet endast till ett stickuttag
som har säkrats med en
jordfelsbrytare på 30 mA.
För produkten får endast
u
nätanslutningssladdar som
motsvarar tillverkarens
specifikationer användas eller
ersättas. Ta kontakt med Bosch
Service center, för utförandet.
Bosch Power Tools
Grip aldrig tag i stickproppen med
u
våta händer.
Nätsladden eller skarvsladden får
u
inte överköras, komma i kläm eller
rivas i, då risk finns för att den
skadas. Skydda sladden mot hetta,
olja och vassa kanter.
Skarvsladden måste ha det tvärsnitt
u
som anges i bruksanvisningen och
dessutom vara spolsäker.
Stickanslutningen får inte ligga i
vatten.
Elektrisk säkerhet
Observera! Före
serviceåtgärder eller
rengöring stäng av
produkten och dra ur stickproppen.
Detta gäller även om nätsladden
skadats, skurits eller är tilltrasslad.
Ett motorskydd är installerat!
u
Motorn är försedd med ett
överbelastningsskydd. Om motorn
stannar, låt den svalna några
minuter innan du startar den på
nytt.
Om nätsladden under arbetet
u
skadas, dra genast stickproppen
ur nätuttaget. BERÖR INTE DEN
SKADADE NÄTSLADDEN INNAN
DU DRAGIT UR STICKPROPPEN.
Produkten är skyddsisolerad för
säkerhet och kräver därför ingen
jordning. Driftspänningen är 230 V AC,
50 Hz (för icke EU-länder även 220 V
eller 240 V). Använd endast godkända
Svensk | 77
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents