Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 146

Advertisement

Table of Contents
146 | Magyar
Lejtős területeken ügyeljen arra,
u
hogy mindig biztosan álljon és biztos
helyre lépjen.
Mindig nyugodtan menjen, sohase
u
fusson gyorsan.
Tartsa minden szennyezéstől mente-
u
sen valamennyi hűtőlevegőnyílást.
Sohase fújja a szemetet/leveleket a
u
közelében álló személyek felé.
Sohase vigye a terméket a kábelnél
u
fogva.
Célszerű egy védőálarcot viselni.
u
Várja meg, amíg a termék minden ré-
u
sze teljesen leállt, mielőtt hozzáérne
valamelyik alkatrészhez. A fúvóbe-
rendezés a termék kikapcsolása után
egy ideig még tovább forog és sérülé-
seket okozhat. Húzza ki a hálózati
csatlakozó dugót a dugaszoló aljzat-
ból.
A terméken nem szabad változta-
u
tásokat végrehajtani. A nem meg-
engedett változtatások befolyásol-
hatják a terméke biztonságát és meg-
növekedett zajokhoz és rezgésekhez
vezethetnek.
Szívó üzemmódban a rendeltetés-
u
szerű üzemben előirányzott lombda-
rabokon és kerti hulladékokon kívül
egyéb tárgyak is felszívásra kerülhet-
nek.
Ne szívjon be szilárd tárgyakat, mint
például nagyobb ágakat, üvegcsere-
peket, fémes anyagokat és köveket.
Egy megrongálódott ventilátor vagy
u
ház (forgácsok, repedések, bevágá-
sok) megnöveli a kirepített idegen
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
tárgyak által okozott sérülések koc-
kázatát. Ha a fúvóberendezés vagy a
ház megrongálódott, lépjen kapcso-
latba a Bosch forró vonallal.
Ritka esetekben (például hosszabb
u
használat után és forró, száraz kör-
nyezetben) a fúvóberendezés által
létrehozott vákuum elektrosztatikus
feltöltődéshez vezethet, amely a ter-
mék megérintésekor érezhető lehet.
Húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszoló aljzatból:
– minden olyan esetben, ha őrizet
nélkül hagyja a terméket,
– ha a terméket felülvizsgálja, egy
blokkolást hárít el, vagy a termé-
ken más munkát végez,
– egy idegen tárggyal való ütközés
után. Azonnal ellenőrizze a termék
esetleges megrongálódásait és
szükség esetén javíttassa meg,
– ha a termék szokatlan módon rez-
gésbe jön (azonnal ellenőrizze).
Áramcsatlakozás
Az áramforrás feszültségének meg
u
kell egyeznie a termék típustábláján
található adatokkal.
Célszerű a terméket csak olyan duga-
u
szolóaljzathoz csatlakoztatni, amely
fel van szerelve egy 30 mA hibaáram
védőkapcsolóval.
Ehhez a termékhez csak olyan háló-
u
zati csatlakozó vezetékeket használ-
jon vagy a cseréhez csak olyan háló-
zati csatlakozó vezetékeket szerez-
zen be, amelyek megegyeznek a
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents