Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 256

Advertisement

Table of Contents
256 | Lietuvių k.
Dirbdami eikite lėtai, niekada ne-
u
skubėkite.
Visas aušinimo oro angas laikykite
u
švarias.
Nešvarumų ar lapų niekada nepūs-
u
kite link netoli esančių žmonių.
Neneškite prietaiso, laikydami jį už
u
laido.
Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo
u
takų apsauginę kaukę.
Prieš liesdami gaminio įrankio dalis
u
palaukite, kol jos visiškai sustos. Iš-
jungus gaminį, pūstuvas dar kurį lai-
ką sukasi ir gali sužeisti. Iš kištukinio
lizdo ištraukite kištuką.
Nedarykite jokių gaminio pakeiti-
u
mų. Neleidžiamai pakeistas jūsų ga-
minys gali būti mažiau saugus, skleis-
ti didesnį triukšmą ir vibraciją.
Siurbimo režime gali būti įsiurbiami
u
ne tik pagal paskirtį numatyti lapai ir
sodo atliekos, bet ir kiti objektai.
Nesiurbkite kietų objektų, pvz., dide-
lių šakų, stiklo šukių, dalių iš metalo,
akmenų.
Dėl pažeisto pūstuvo ar korpuso
u
(drožlės, įtrūkimai, įpjovimai) padi-
dėja sužeidimo išsviedžiamais objek-
tais rizika. Jei pažeistas pūstuvas ar
jo korpusas, susisiekite su Bosch
karštąja linija.
Retais atvejais (pvz., jei ilgai dirbama
u
karštu ir sausu oru) dėl pūstuvo su-
kuriamo vakuumo gali susidaryti
elektrostatinė įkrova, kuri juntama
prisilietus prie gaminio.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo:
– visada, kai pasišalinate nuo ga-
minio,
– kai tikrinate gaminį, šalinate kamštį
ar atliekate gaminio darbus,
– po susidūrimo su kliūtimis. Nedels-
dami patikrinkite, ar gaminys nepa-
žeistas ir, jei reikia, kreipkitės į
specialistus dėl remonto.
– jei gaminys pradeda neįprastai vi-
bruoti (nedelsdami patikrinkite).
Įjungimas į elektros tinklą
Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti
u
su gaminio firminėje lentelėje nuro-
dytais duomenimis.
Gaminį rekomenduoja jungti tik į tokį
u
kištukinį lizdą, kuris yra su 30 mA
nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu.
Šį gaminį naudokite tik su gamintojo
u
pateiktus duomenis atitinkančiais
maitinimo laidais ir laidus keiskite tik
tokiais. Jei reikia tai atlikti, kreipkitės
į klientų aptarnavimo centrą.
Kištuko niekada nelieskite šlapiomis
u
rankomis.
Maitinimo laido arba ilginamojo laido
u
niekada nepervažiuokite, nesuspaus-
kite ir už jo netempkite, nes jį galite
pažeisti. Saugokite laidą nuo karščio,
tepalų ir aštrių briaunų.
Ilginamasis laidas turi būti naudojimo
u
instrukcijoje nurodyto skerspjūvio ir
apsaugotas nuo aptaškymo. Kištuki-
nė jungtis jokiu būdu neturi būti van-
denyje.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents