Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 205

Advertisement

Table of Contents
Пред да почнете со работа
u
проверете да се монтирани сите
рачки и штитници. Никогаш не
работете со машина која не е
целосно монтирана или на која се
вршени недозволени преправки.
При употребата на производот
u
секогаш стојте стабилно и на
цврста подлога.
Бидете свесни за Вашата околина и
u
за можните опасности што не
можете да ги слушнете додека
дувалката/смукалката работи.
Избегнувајте неправилно држење
u
на телото и секогаш одржувајте
стабилна равнотежа.
На коси површини чекорете
u
внимателно и стабилно.
Одете полека, не трчајте.
u
Не дозволувајте нечистотија и
u
отпадоци да влегуваат во отворите
за ладење.
Лисјата и нечистотијата не дувајте
u
ги кон луѓето што стојат во
близина.
Не носете го уредот држејќи го за
u
кабелот.
Препорачливо е да носите
u
заштитна маска.
Почекајте сите компоненти на
u
производот да застанат пред да ги
допрете. Сечилото продолжува да
ротира и откако моторот на уредот
ќе згасне и може да предизвика
повреда. Влечете го мрежниот
приклучок од ѕидната дозна.
Bosch Power Tools
Не вршете промени на уредот.
u
Неовластените модификации
можат да доведат до нарушување
на безбедноста на косачката или да
ја зголемат бучавата или
вибрациите.
Во модулот за смукање можат да
u
се вшмукаат и други предмети
освен предвидените.
Не усисувајте цврсти предмети
како големи гранки, скршено
стакло, метални делови и камења.
Оштетен вентилатор или куќиште
u
(струготини, пукнатини, засеци) го
зголемуваат ризикот отфрлени
предмети да предизвикаат
повреда. Ако куќиштето е
оштетено, јавете се во Бош
службата за корисници.
Во ретки случаи (на пример при
u
подолга употреба во врели, суви
услови) може поради вакуумот да
настане електростатичко полнење,
којшто може да се почувствува при
допир со уредот.
Извлечете го кабелот од утикачот:
– секогаш кога го оставате уредот
без надзор
– ако го прегледувате уредот,
отстранувате блокада или
работите на него
– по судар со друг предмет.
Прегледајте веднаш дали уредот
е оштетен и ако е потребно
престанете веднаш со работа
Македонски | 205
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents