Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 176

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
176 | Қазақ
әбден тоқтатылып тұруына дейін
күтіңіз. Ауа үрлегіш электр бұйым
өшірілгеннен кейін әріғарай
айнала бере тұрып, жаралануға
апара алады. Желі айырын
розеткадан шығарыңыз.
Бұйымды өзгерту бойынша
u
ешбір жұмыстарын
өзбасыңызбен өткізбеңіз. Рұқсат
етілмеген өзгерту жұмыстары бақ
электр бұйымыңыздың
қауіпсіздігін зақымдап, шуылдар
мен вибрациялардың өсіп
күшейтілуіне апара алады.
Сору модусында бұйымның
u
тағайындалған қолдану
шеңберінде қарастырылған шөп,
жапырақтар мен бақ қалдықтарына
кірмейтін басқа да заттар сорылып
қалуы мүмкін.
Бұтақтар, әйнек сынықтары,
металл бөлшектері мен тастар
сияқты қатты заттарды
сорғызбаңыз.
Бұйымның зақымданып бұзылған
u
қалыпта болған айдағышы немесе
тұрқысы (жоңқалар, жарықтар,
кертіктер) серпіліп шашылатын
заттар арқылы пайда бола алатын
жарақаттанулардың қауібін
арттырады. Бұйым тұрқысы
немесе үрлегіш бөлшегі
зақымданып қалған жағдайда
Bosch компаниясының жедел
телефон желісіне хабарласыңыз.
Сирек кездерде (мысалы, ыстық,
u
құрғақ жұмыс жағдайларда ұзақ
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
уақыт бойы қолданғанда) ауа
сорғыштың вакуумы арқылы
электрстатикалық электрленуі
пайда болып, электр бұйыммен
түйісіп қалғанда сезінуі мүмкін.
Төменгі жағдайларда электр
айырын электр розеткасынан
шығару керек:
– электр бұйымды қалдырып
кетуіңіз керек болып қалғанда
әрқашан
– электр бұйымды тексергеніңізде,
оқшаулауды жойып
жатқаныңызда немесе электр
бұйым бойынша жұмыстарды
өткізгеніңізде
– электр бұйым бөгде денелермен
соғылғып қалғанда. Электр
бұйымында бұзылған жерлерінің
бар не жоқ болуын ұзатпай
тексеріп алып,
– егер электр бұйым қалыптағыдай
емес дірілдей бастаса (дереу
тексеріңіз), керек болса,
жөндетіңіз
Электр тоқ жүйесіне қосу
Тоқ көзінің кернеуі электр
u
бұйымның зауыттық
тақташасындағы мәндеріне сай
болуы тиіс.
Осы электр бұйымды тек қана
u
30 мА дифференциалдық
қорғаныстың автоматты айырғышы
арқылы қауіпсіздірілінген электр
розеткасына қосуыңыз лазым.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents