Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 145

Advertisement

Table of Contents
Üzem közben a berendezéstől mért
u
3 m sugarú körön belül a kezelőn kí-
vül más személyek, illetve állatok
nem tartózkodhatnak. A kezelő a
munkaterületen más személyekért
saját maga felelős.
A terméket csak nappali fényben
u
vagy jó mesterséges megvilágítás
mellett használja.
Ne használja a terméket, ha fáradt,
u
beteg, vagy alkohol, kábítószerek
vagy orvosságok hatása alatt áll.
Rossz időjárási feltételek esetén,
u
mindenek előtt egy közeledő vihar
esetén ne dolgozzon a termékkel.
Ennek a terméknek a használatához
u
viseljen a felsőtestén és a karjain
mindig szoros ruházatot.
Na használjon nyitott gumicipőt vagy
u
szandált, amikor a terméket használ-
ja. Viseljen mindig stabil lábbelit és
hosszú nadrágot (lásd a C és L áb-
rát).
Ügyeljen arra, hogy a gép ne húzza
u
be a lazán ülő ruhát a levegő beszívó
nyílásba, mivel ez személyi sérülés-
hez vezethet.
Ügyeljen arra, hogy ha hosszú a haja,
u
az le legyen kötve és a gép ne húz-
hassa be azt a levegő beszívó nyílás-
ba, mivel ez személyi sérüléshez ve-
zethet.
A terméket csak felszerelt fúvókával,
u
illetve felszerelt szívócsővel használ-
ja.
Gondosan vizsgálja meg a megmun-
u
kálni kívánt területet, és távolítson el
Bosch Power Tools
minden drótot és egyéb idegen tár-
gyat.
Minden használat előtt ellenőrizze a
u
csatlakozó vezeték/a hosszabbító
esetleges rongálódásait és szükség
esetén cserélje ki a megrongálódott
alkatrészt. Óvja meg a csatlakozó ve-
zetéket / a hosszabbítót a magas hő-
mérsékletektől, az olajtól és az élek-
től és sarkaktól.
A kábelt mindig csak hátrafelé vezes-
u
se el a terméktől.
A terméket sohase üzemeltesse meg-
u
hibásodott védőberendezésekkel,
vagy fedéllel, illetve biztonsági be-
rendezések, mint például felfogó
zsák nélkül.
Gondoskodjon arról, hogy a termék-
u
kel szállított valamennyi fogantyú és
védőberendezés fel legyen szerelve
a termékre, amikor azt üzemelteti.
Sohase próbáljon meg egy nem telje-
sen felszerelt terméket, vagy egy
nem engedélyezett módon megvál-
toztatott terméket üzembe helyezni.
A termék üzemeltetésekor mindig
u
ügyeljen arra hogy biztos talajon áll-
jon és megőrizze az egyensúlyát.
Mindig legyen tudatában a környeze-
u
tének és készüljön fel olyan lehetsé-
ges veszélyekre, amelyeket a lomb
elfúvása vagy felszívása közben eset-
leg nem hall meg.
Kerülje el az abnormális testtartást
u
és őrizze mindig meg az egyensúlyát.
Magyar | 145
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents