Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 144

Advertisement

Table of Contents
144 | Magyar
Forgó fúvóberendezés. Ne
nyúljon a kezével, lábával
vagy bő ruhával a nyílásokba,
amíg a termék működésben van.
Ne nyúljon a kezével, lábával
vagy bő ruhával a nyílásokba,
amíg a termék működésben
van.
Ügyeljen arra, hogy a közel-
ben tartózkodó személyek a
termék által elfújt tárgyak által
ne szenvedjenek sérüléseket.
Ügyeljen arra, hogy minden
más személy biztonságos távolságban
legyen a terméktől.
Viseljen zajtompító fülvédőt
és védőszemüveget.
Ne használja a terméket eső-
ben és ne tegye ki az eső hatá-
sának.
Kapcsolja ki a terméket és
húzza ki a hálózati csatlakozó
dugót a dugaszolóaljzatból,
mielőtt a berendezésen beállí-
tási, tisztítási vagy karbantar-
tási munkákat végez, ha a kábel be-
akadt valahova, ha belevágtak a kábel-
be, vagy a kábel bármely módon meg-
rongálódott, vagy ha a terméket fel-
ügyelet nélkül hagyja.
Várja meg, amíg a termék min-
den része teljesen leállt, mi-
előtt hozzáérne valamelyik al-
katrészhez. A fúvóberendezés a ter-
mék kikapcsolása után egy ideig még
tovább forog és sérüléseket okozhat.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
A terméket csak az adott
üzemmódhoz előirányzott
helyzetben üzemeltesse. A
termék nem alkalmas arra,
hogy lombszívó üzemmódban
fordítva tartsák.
Kezelés
Sohase engedje meg gyerekeknek,
u
vagy az ezen előírásokat nem ismerő
személyeknek, hogy a terméket
használják. Az Ön országában érvé-
nyes előírások lehet, hogy korlátoz-
zak a kezelő korát. Ha a terméket
nem használja, azt gyermekek szá-
mára nem elérhető helyen tárolja.
Ez a termék nincs arra elirányozva,
u
hogy azt olyan személyek (beleértve
a gyerekeket) használják, akiknek a
fizikai, érzékelési, vagy értelmi ké-
pességeik korlátozottak, vagy nin-
csenek meg a megfelel tapasztalata-
ik, illetve tudásuk, kivéve ha az ilyen
személyekre a biztonságukért felelős
más személy felügyel, vagy utasítá-
sokat ad arra, hogyan kell használni a
terméket. A gyerekeket felügyelni
kell, hogy garantálni lehessen, hogy
a termékkel ne játsszanak.
Sohase üzemeltesse a terméket, ha a
u
berendezés közvetlen közelében sze-
mélyek, mindenek előtt gyerekek
vagy háziállatok, tartózkodnak.
A más személyek által elszenvedett
u
balesetekért, illetve a más tulajdoná-
ban keletkezett károkért a kezelő
vagy felhasználó felel.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents