Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 213

Advertisement

Table of Contents
Nikada ne koristite proizvod ako se u
u
neposrednoj blizini nalaze ljudi, a
posebno deca ili domaće životinje.
Rukovalac je odgovoran za nezgode
u
ili štete uzrokovane drugim ljudima ili
njihovoj imovini.
Za vreme rada u krugu od 3 metra ne
u
smeju se zadržavati druge osobe ili
životinje. Rukovalac je u radnom
području odgovoran za druge.
Koristite proizvod samo pri dnevnoj
u
svetlosti ili jakoj veštačkoj rasveti.
Ne koristite proizvod ako ste umorni
u
ili bolesni ili pod uticajem alkohola,
narkotika ili lekova.
Ne radite sa proizvodom u lošim
u
vremenskim uslovima, posebno ako
se približava nevreme.
Prilikom upotrebe ovog proizvoda
u
uvek nosite čvrstu odeću na gornjem
delu tela i rukama.
Ne koristite otvorene gumene cipele
u
ili sandale kada koristite proizvod.
Uvek nosite čvrste cipele i duge
pantalone (vidi slike C i L).
Pazite na to da se labava odeća ne
u
uvuče u dovod vazduha jer bi to
moglo da uzrokuje povrede.
Pobrinite se za to da je duga kosa
u
vezana pozadi i da se ne uvuče u
dovod vazduha jer bi to moglo da
uzrokuje povrede.
Koristite proizvod samo sa
u
montiranim mlaznicom ili usisnom
cevi.
Bosch Power Tools
Pažljivo pregledajte površinu koju
u
treba obraditi i uklonite sve žice i
druga strana tela.
Pre svake upotrebe proverite da li
u
postoje oštećenja na priključnom
vodu/produžnom kabelu i po potrebi
ih zamenite. Zaštitite priključni vod/
produžni kabel od toplote, ulja i
oštrih ivica.
Provodite kabel uvek prema nazad,
u
dalje od proizvoda.
Nikada ne koristite proizvod sa
u
neispravnim zaštitnim uređajima i
pokrovima ili bez sigurnosnih
uređaja, npr. vreće za sakupljanje.
Proverite da li su sve isporučene
u
drške i zaštitni uređaji montirani
prilikom upotrebe proizvoda. Nikada
ne pokušavajte da stavite u pogon
nepotpuno montiran proizvod ili
proizvod sa nedozvoljenim
izmenama.
Prilikom rada proizvoda uvek
u
zauzmite siguran položaj tela i uvek
održavajte ravnotežu.
Budite svesni svoje okoline i spremni
u
za moguće opasne momente koje
možda ne možete da čujete tokom
oduvavanja/usisavanja lišća.
Izbegavajte abnormalan položaj tela i
u
uvek održavajte ravnotežu.
Na kosim površinama uvek pazite na
u
sigurno hodanje.
Uvek hodajte mirno, nikada ne
u
žurite.
Sve otvore za hladan vazduh čistite
u
od prljavštine.
Srpski | 213
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents