Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 81

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
Sug inte upp vätskor, plastpåsar, dosor, grankottar, kvistar
grövre än 5 mm i diameter, trasor, pappersnäsdukar eller
klädnypor.
Felsökning
Symptom
Möjlig orsak
Produkten startar inte Komponenten är felmonterad,
säkerhetslåsningen aktiverad
Nätspänning saknas
Nätuttaget defekt
Skarvsladden har skadats
Säkringen har löst ut
Motorskyddet har löst ut
Produkten går med
Skarvsladden har skadats
avbrott
Produktens inre kablar defekta
Strömställaren defekt
Motorskyddet har löst ut
Kraftiga vibrationer/
Produkten felaktig eller blockerad
buller
Produkten blåser/
Munstycket/sugröret är blockerat
suger inte
Munstycket/sugröret
Felaktig montering
kan inte monteras
Sugintensiteten
Uppsamlingssäcken är full
minskar
Uppsamlingssäckens anslutningsstuts är
blockerad
Fläkten/fläkthjulet blockerat av smuts.
Sugröret visslar
Fläkten/fläkthjulet blockerat av smuts.
Trädgårdsredskapet
Fläkten är blockerad
blåser inte
Den variabla
Komponentfel
hastigheten fungerar
inte
Underhåll och service
Underhåll, rengöring och lagring (se bilder P och
Q)
Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen
u
ur nätuttaget.
Bosch Power Tools
Motorn startar endast om följande delar monterats korrekt:
– i lövsugläget sugröret och uppsamlingssäcken
– i lövblåsläget munstycket och skyddskåpan
Åtgärd
se "Montering". Kontrollera att sugröret och
skyddskåpan (lövblåsläge) eller sugröret och
uppsamlingssäcken (lövsugläge) är fullständigt
monterade, klickande ljud hörs.
Kontrollera och slå på.
Använd ett annat nätuttag.
Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats.
Byt ut säkringen.
Låt motorn svalna och kontrollera om fläkten
blockerar.
Kontrollera kabeln och byt ut om den skadats.
Ta kontakt med kundservicen.
Ta kontakt med kundservicen.
Låt motorn svalna och kontrollera om fläkten
blockerar.
Kontrollera om det finns smuts i fläktområdet och
rengör vid behov. Ta kontakt med kundservicen,
om ingenting avvikande fastställts.
Rensa munstycket/sugröret.
se "Montering".
Töm uppsamlingssäcken.
Åtgärda uppsamlingssäckens anslutningsstuts.
Kontrollera om det finns smuts i fläktområdet och
rengör vid behov.
Rengör fläkten och fläkthjulet. Se "Service".
Rengör fläkten och fläkthjulet. Se "Service".
Koppla från trädgårdsredskapet och åtgärda
blockeringen (använd skyddshandskar).
Ta kontakt med kundservicen.
Håll trädgårdsredskapet rent för bra och säkert
u
arbete.
För optimal användning, rengör fläkten och området kring
fläkten efter varje användning.
Håll produkten och dess ventilationsöppningar rena för bra
och säkert arbete.
Torka med en fuktig trasa eller en hård borste av smuts från
produkten och uppsamlingssäcken.
Svensk | 81
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents