Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 75

Advertisement

Table of Contents
att andra personer finns på säkert
avstånd från produkten.
Bär hörselskydd och
skyddsglasögon.
Använd inte produkten i regn
och utsätt den inte heller för
regn.
Koppla från produkten och
dra stickproppen ur
nätuttaget innan du startar
inställnings-, rengörings- eller
underhållsarbeten, om
nätsladden är tilltrasslad, kapad eller
skadad eller när du lämnar produkten
utan uppsikt.
Vänta tills produktens alla
delar stannat fullständigt
innan du berör dem. Fläkten
roterar en stund efter frånkoppling av
produkten och kan då orsaka
kroppsskada.
Använd produkten endast i
för driftsättet avsedd
position. Produkten är inte
lämpligt för användning i
omvänt läge vid lövblåsning.
Användning
Låt aldrig barn eller personer som
u
inte är förtrogna med
bruksanvisningen använda
trädgårdsredskapet. Nationella
föreskrifter begränsar eventuellt
tillåten ålder för användning. När
produkten inte används ska den
förvaras oåtkomlig för barn.
Bosch Power Tools
Produkten får inte användas av
u
person (inklusive barn) med
begränsad fysisk, sensorisk eller
psykisk förmåga och/eller som
saknar den erfarenhet och kunskap
som krävs för hantering. Undantag
görs om personen övervakas av en
för hens säkerhet ansvarig person
som kan undervisa i redskapets
användning. Barn bör övervakas för
att säkerställa att de inte leker med
produkten.
Använd aldrig produkten när
u
personer, speciellt då barn eller
husdjur, uppehåller sig i närheten.
Användaren ansvarar för olyckor och
u
skador som drabbar andra
människor eller deras egendom.
Under användningen får inga andra
u
personer eller djur uppehålla sig
inom en omkrets på 3 m. Operatören
ansvarar för främmande person.
Använd trädgårdsredskapet endast i
u
dagsljus eller vid god belysning.
Använd inte trädgårdsredskapet när
u
du är trött, sjuk eller om du är
påverkad av alkohol, droger eller
mediciner.
Vid dåligt väder, speciellt om
u
åskväder väntas, får produkten inte
användas.
Kläd dig alltid vid användning av
u
denna produkt i kläder som är
åtsittande på överkroppen och
armarna.
Använd inte öppna gummiskor eller
u
sandaler då du använder produkten.
Svensk | 75
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents