Polski - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga! Poniższe wskazówki należy
dokładnie przeczytać. Należy zapo-
znać się z elementami sterującymi i
prawidłową obsługą zakupionego
produktu. Instrukcję eksploatacji
należy zachować i starannie prze-
chowywać w celu dalszego zastoso-
wania.
Wyjaśnienie symboli umieszczonych
na produkcie
Ogólna wskazówka ostrzega-
jąca przed potencjalnym za-
grożeniem.
Przed przystąpieniem do pra-
cy należy przeczytać niniejszą
instrukcję eksploatacji.
Należy zwrócić uwagę, aby
osoby znajdujące się w pobli-
żu nie zostały skaleczone
przez odrzucone wióry bądź inne ciała
obce.
Ostrzeżenie: Podczas pracy
urządzenia należy zachować
bezpieczną odległość.
Dmuchawa obrotowa. W cza-
sie pracy wyrobu nie wolno
wkładać rąk ani nóg do żadne-
go z jego otworów.
W czasie pracy wyrobu nie
wolno wkładać rąk ani nóg do
żadnego z jego otworów.
Bosch Power Tools
Należy zwracać uwagę, aby
osoby, przebywające w pobli-
żu, nie zostały skaleczone
przez zdmuchnięte ciała ob-
ce. Należy uważać na to, aby
osoby postronne znajdowały się w
bezpiecznej odległości od wyrobu.
Należy stosować środki
ochrony słuchu i okulary
ochronne.
Produktu nie wolno stosować
podczas deszczu, ani wysta-
wiać go na działanie deszczu.
Przed przystąpieniem do wy-
konywania jakichkolwiek
czynności regulacyjnych, pie-
lęgnacyjnych lub konserwa-
cyjnych przy produkcie, w ra-
zie zaplątania się przewodu sieciowe-
go, jego uszkodzenia lub przecięcia, a
także gdy dmuchawa do liści/odku-
rzacz ogrodowy miałaby/miałby być
pozostawiona/y bez nadzoru, produkt
należy wyłączyć, jego wtyczkę wyjąć z
gniazda sieciowego.
Nie wolno dotykać żadnego z
elementów niniejszego wyro-
bu przed ich całkowitym za-
trzymaniem się. Dmuchawa wiruje
jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu
wyrobu i może spowodować obraże-
nia.
Polski | 117
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents