Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual page 249

Advertisement

Table of Contents
Ja instrumenta elektrokabelis ir bojāts,
nepieciešamo remontu drīkst veikt
tikai pilnvarotā remonta darbnīcā.
Lietojiet tikai piemērotus
pagarinātājkabeļus.
Lietojiet pagarinātājkabeli,
elektrokabeli, vadus un kabeļa
noturspoli, kas atbilst standartam EN
61242/IEC 61242 vai IEC 60884-2-7
un tipam H05VVV-F vai H05RN-F.
Ja kopā ar dārza instrumentu vēlaties
izmantot pagarinātājkabeli, tā vadu
šķērsgriezuma laukumam jābūt šādam:
– vadu šķērsgriezuma laukumam
2
jābūt 1,25 mm
vai 1,5 mm
– Maksimālais kabeļu garums ir 30 m
pagarinātājkabelim un 60 m
kabeļiem uz noturspoles ar
noplūdes strāvas aizsargreleju FI
Norāde Izmantojamajam
pagarinātājkabelim jābūt apgādātam
ar aizsargzemējuma vadu, kas ļautu
dārza instrumenta aizsargzemējuma
ķēdi caur kontaktdakšu savienot ar
elektroapgādes sistēmas
aizsargzemējuma ķēdi, kā norādīts
elektrodrošības noteikumos.
Šaubu gadījumā konsultējieties ar
kvalificētu elektriķi vai griezieties
tuvākajā Bosch pilnvarotā remonta
darbnīcā.
IEVĒRĪBAI! Nepiemērotu
pagarinātājkabeļu
izmantošana var būt
bīstama. Pagarinātājkabelim,
kontaktdakšai un savienotājam
Bosch Power Tools
jābūt ūdensdrošiem un piemērotiem
izmantošanai ārpus telpām.
Norāde par izstrādājumiem, kas nav
iegādāti Lielbritānijā
UZMANĪBU! Drošības apsvērumu dēļ
dārza instrumenta kontaktdakšu
nepieciešams mehāniski sasaistīt ar
pagarinātājkabeli. Pagarinātājkabeļa
savienojošajiem elementiem jābūt
nodrošinātiem pret ūdens šļakatām,
tiem jābūt pagatavotiem no gumijas vai
pārklātiem ar gumiju.
Pagarinātājkabelis jāizmanto kopā ar
īpašu pretstiepes stiprinājumu.
2
Simboli
Tālāk aplūkoto simbolu nozīmi ir svarīgi zināt, lai varētu lasīt
un pareizi izprast šo lietošanas pamācību. Iegaumējiet šos
simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretēšana
palīdzēs Jums labāk un drošāk lietot izstrādājumu.
Simbols
Latviešu | 249
Nozīme
Lapu aizpūšanas režīms
Lapu uzsūkšanas režīms
Kustības virziens
Reakcijas virziens
Ieslēgšana
Izslēgšana
Atļauta darbība
Neatļauta darbība
Nēsājiet aizsargcimdus
F 016 L94 042 | (14.02.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents