Čeština - Bosch UniversalGardenTidy Series Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
126 | Čeština
Konserwacja i serwis
Konserwacja, pielęgnacja i przechowywanie
(zob. rys. P i Q)
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-
u
sługowym przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę siecio-
wą z gniazda.
Utrzymywanie narzędzia ogrodowego w czystości
u
gwarantuje wydajną i bezpieczną pracę.
Aby uzyskać maksymalną wydajność, wentylator i jego okoli-
ce należy czyścić po każdym użytkowaniu.
Utrzymywanie wyrobu i jego otworów wentylacyjnych w czy-
stości gwarantuje wydajną i bezpieczną pracę.
Usunąć brud z wyrobu lub worka na odpadki za pomocą wil-
gotnej szmatki lub twardej szczotki.
Nie wolno spryskiwać wyrobu wodą.
Nie wolno zanurzać wyrobu w wodzie.
Niniejszy wyrób należy przechowywać w bezpiecznym, su-
chym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie
wyrobu.
Aby zagwarantować bezpieczną pracę przy użyciu niniejsze-
go wyrobu, należy regularnie kontrolować, czy wszystkie na-
krętki, trzpienie i śruby są mocno dokręcone.
Regularnie sprawdzać stan worka, a także stopień jego zuży-
cia i ewentualnych uszkodzeń.
W trosce o własne bezpieczeństwo należy zawsze przepro-
wadzać wizualną kontrolę wyrobu i w razie potrzeby wymie-
niać zużyte lub uszkodzone części.
Upewnić się, czy części zamienne zostały wyprodukowane
przez firmę Bosch.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące
użytkowania
www.bosch-garden.com
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennych konieczne jest podanie 10‑cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
Na www.serwisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szcze-
góły dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154450
Faks: 22 7154440
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl
Utylizacja odpadów
Produkty, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórne-
go przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w
zakresie ochrony środowiska.
F 016 L94 042 | (14.02.2020)
Nie wolno wyrzucać produktów do odpadów z
gospodarstwa domowego!
Tylko dla krajów UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/WE o starych, zu-
żytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej sto-
sowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do
użycia produkty należy zbierać osobno i doprowadzić do po-
nownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środo-
wiska.
Čeština
Bezpečnostní upozornění
Výstraha! Pročtěte si pozorně
následující pokyny. Seznamte se s
obslužnými prvky a řádným
používáním výrobku. Uschovejte si
prosím pečlivě návod k použití pro
pozdější potřebu.
Vysvětlivky symbolů na výrobku
Všeobecné upozornění na
nebezpečí.
Pročtěte si návod k použití.
Dbejte na to, aby nebyly v
blízkosti stojící osoby zraněny
odletujícími cizími tělesy.
Varování: Pokud výrobek
pracuje, udržujte vůči němu
bezpečný odstup.
Rotující ventilátor. Během
chodu výrobku nezasahujte
svýma rukama, nohama či
volným oděvem do jeho otvorů.
Během chodu výrobku
nezasahujte svýma rukama,
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents