Download Print this page

Bosch GBL 18V-120 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GBL 18V-120 Professional:

Advertisement

OBJ_BUCH-2544-002.book Page 1 Monday, June 20, 2016 9:49 AM
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-pt.com
1 609 92A 39V (2015.12) PS / 50
GBL 18V-120 Professional
en Original instructions
fr
Notice originale
pt Manual original
cn 正本使用说明书
tw 原始使用說明書
ko 사용 설명서 원본
th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng
ar
fa

Advertisement

loading

Summary of Contents for Bosch GBL 18V-120 Professional

 • Page 1 OBJ_BUCH-2544-002.book Page 1 Monday, June 20, 2016 9:49 AM Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart GERMANY GBL 18V-120 Professional www.bosch-pt.com 1 609 92A 39V (2015.12) PS / 50 en Original instructions id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal Notice originale vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng pt Manual original cn 正本使用说明书...
 • Page 2: Table Of Contents

  ............1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-2544-002.book Page 3 Monday, June 20, 2016 9:42 AM GBL 18V-120 Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 4 OBJ_BUCH-2544-002.book Page 4 Monday, June 20, 2016 9:42 AM 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 5: English

   Recharge only with the charger specified by the manu- protection. Protective equipment such as dust mask, facturer. A charger that is suitable for one type of battery non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 6 Technical data determined with battery from delivery scope.  Use the battery only together with your Bosch product. 1) depending on the battery pack being used This is the only way to protect the battery against danger- 2) Limited performance at temperatures <0 °C...
 • Page 7 This safety pull the battery out of the machine to the rear. Do not ex- measure prevents the blower from being started acciden- ert any force. tally. Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 8 Malaysia www.bosch-pt.com Robert Bosch Sdn. Bhd. Bosch’s application service team will gladly answer questions No. 8A, Jalan 13/6 concerning our products and their accessories. G.P.O. Box 10818 In all correspondence and spare parts orders, please always...
 • Page 9 OBJ_BUCH-2544-002.book Page 9 Monday, June 20, 2016 9:42 AM English | 9 Vietnam Gauteng – BSC Service Centre 35 Roper Street, New Centre Robert Bosch Vietnam Co. Ltd Johannesburg 13th Floor , 194 Golden Building Tel.: (011) 4939375 473 Dien Bien Phu Street...
 • Page 10: Français

   Si l’usage d’un outil dans un emplacement humide est sant pas l’outil ou les présentes instructions de le faire inévitable, utiliser une alimentation protégée par un fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains d’utilisateurs novices. 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 11 Les vapeurs peuvent entraîner des irrita- tions des voies respiratoires. nir à l’écart de tout autre objet métallique, par exemple  N’utiliser l’accumulateur qu’avec votre produit Bosch. trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à...
 • Page 12 Pour être rechargé, l’accu doit être retiré de l’outil électropor- raire. tatif. 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 13 également Lithium ion : sous : www.bosch-pt.com Respectez les indications données Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre dans le chapitre « Transport », disposition pour répondre à vos questions concernant nos page 13.
 • Page 14: Português

  Esta medida de se- gurança evita o arranque involuntário da ferramenta elétri- áreas exteriores. A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um cho- que elétrico. 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 15  Só utilizar ferramentas elétricas com os acumuladores  Só utilizar o acumulador junto com o seu produto apropriados. A utilização de outros acumuladores pode Bosch. Só assim é que o seu acumulador estará protegido levar a lesões e perigo de incêndio. contra perigosa sobrecarga.
 • Page 16 Só estes carregadores são apropriados para – Rode o tubo de recolha do pó 11 um quarto de volta para a os acumuladores de iões de lítio utilizados para a sua ferra- direita. menta elétrica. 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 17: 中文

  Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em: 中文 www.bosch-pt.com A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarece 安全规章 com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, apli- cação e ajuste dos produtos e acessórios.
 • Page 18  在电动工具接通之前,拿掉所有调节钥匙或扳手。 件进行修理。 这样将确保所维修的电动工具的安全 遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人 性。 身伤害。  手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。 电池驱动型鼓风机安全规章 这样在意外情况下能很好地控制电动工具。  注意,飞出的异物会伤到站在附近的人。  着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、  工作过程中手指远离电动工具开口。在套上吹嘴后 手套和头发远离运动部件。 宽松衣服、佩饰或长发 才能使用鼓风机。 转动的鼓风机可能会导致人员伤 可能会卷入运动部件中。 害。  如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置,要确  不要将榉木屑或橡木屑、矿物性粉尘、石棉之类的 保他们连接完好且使用得当。 使用这些装置可减少 有害物质吹聚到一起。 这些物质可能致癌。 尘屑引起的危险。 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 19 动工具之前,必须先充足蓄电池的电以确保蓄电池的 插图上的机件 功率。 电池在充电时必须从电动工具上取下。 机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。 可以随时为锂离子蓄电池充电,不会缩短电池的使用 1 带档位选择的起停开关 寿命。如果充电过程突然中断,也不会损坏电池。 2 手柄 本锂离子充电电池配备了 " 电池电子保护装置 3 蓄电池* (ECP)",可以防止电池过度放电。充电电池放电 4 进气口 时,电动工具被一个保护回路切断。 5 马达壳  电动工具被关闭之后,切勿继续按住起停开关。 6 喷嘴 可能损坏电池。 7 蓄电池的解锁按键 8 配件连接缺口 Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 20 操作机器 電郵:info@hk.bosch.com 开动 / 关闭 網站:www.bosch-pt.com.hk 为了节约能源,只在当您要使用机器时,才开动电动 制造商地址: 工具。 Robert Bosch Power Tools GmbH – 要接通电动工具,将起停开关 1 推到位置 I 或 II。 罗伯特 · 博世电动工具有限公司 位置 I:吹聚较轻的物料。 70538 Stuttgart / GERMANY 位置 II:吹聚较重的物料。 70538 斯图加特 / 德国 – 关机时将起停开关 1 推到位置 "0" 一直到底。...
 • Page 21: 中文

   在進行任何調節、更換附件或貯存電動工具之前, 中會使你失去對工具的控制。 必須從電源上拔掉插頭和/或使電池盒與工具脫 電氣安全 開。 這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。  電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式  將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外, 改裝插頭。 需接地的電動工具不能使用任何轉換插 並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的 頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危 人操作電動工具。 電動工具在未經培訓的用戶手中 險。 是危險的。  避免人體接觸接地表面,如管道、散熱片和冰箱。  保養電動工具。檢查運動件是否調整到位或卡住, 如果你身體接地會增加電擊危險。 檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀  不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。 水進入 況。如有損壞,電動工具應在使用前修理好。 許多 電動工具將增加電擊危險。 事故由維護不良的電動工具引發。 Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 22 本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。 技術性數據 充電電池式吸吹風機 GBL 18V-120  切勿打開蓄電池。 可能造成短路。 物品代碼 3 601 JF5 1.. 保護蓄電池免受高溫 (例如長期日照) ,火 無負載轉速 次 / 分 17000 焰,水和濕氣的侵害。 有爆炸的危險。 使用附帶的蓄電池所測得的技術數據。 1) 視所使用的蓄電池而定 2) 溫度 <0 °C 時,性能受限 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 23 氏 0 到 45 度間時,才能進行充電。所以能夠大大地 物質。 延長蓄電池的使用壽命。 進行吹氣功能時請留心,不可以從進氣口 4 吸入不潔 充電後如果蓄電池的使用時間明顯縮短,代表蓄電池 物體。 已經損壞,必須更換新的蓄電池。 請注意有關作廢處理的規定。 維修和服務 取出蓄電池 ( 參考插圖 A1–A2) 維修和清潔 本蓄電池 3 具備了雙重鎖定。即使不小心觸動了 蓄 電池的解鎖按鍵 7,蓄電池也不會從機器中掉落出  維護或清潔吸吹風機、進行設備設定、更換配件或 來。固定彈簧會把蓄電池夾緊在機器中。 儲藏吸吹風機之前,請先拔下充電電池。 此預防措 施可以防止吸吹風機意外啟動。 Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 24: 한국어

  할 수 있습니다 . 制造商地址 :  가연성 유체 , 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있 Robert Bosch Power Tools GmbH 는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오 . 전동공 羅伯特 · 博世電動工具有限公司 구는 분진이나 증기에 점화하는 스파크를 일으킬 수...
 • Page 25 을 당할 수 있습니다 . 용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안  너도밤나무 분진 또는 물푸레나무 분진 , 암석 분진 , 석면 등과 같이 건강에 유해한 물질이 함께 섞이지 Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 26 성능을 완전하게 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전 제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이 에 배터리를 완전히 충전기에 충전하십시오 . 나와있는 면을 참고하십시오 . 충전하려면 배터리를 전동공구에서 분리해야 합니다 . 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 27 – 분진 수거관 11 의 홈 13 을 드릴 홀 노즐 10 의 바 이트에 있는 10 자리의 부품번호를 알려 주십시오 . 깥쪽 베이요넷 로크 12 를 통해 끼우십시오 . – 분진 수거관 11 을 시계 방향으로 1/4 바퀴 돌리십 Bosch Korea, RBKR 시오 . Mechanics and Electronics Ltd. PT/SAX-ASA 작동...
 • Page 28 วางน้ ํ า หนั ก ให้ ส มดุ ล ตลอดเวลา ในลั ก ษณะนี ้ ท ่ า น ให้ อ อกห่ า ง การหั น เหความสนใจอาจทํ า ให้ ท ่ า นขาดการ ควบคุ ม เครื ่ อ งได้ 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 29  เมื ่ อ ไม่ ใ ช้ แ บตเตอรี ่ ให้ เ ก็ บ แบตเตอรี ่ ไ ว้ ห ่ า งโลหะวั ต ถุ อื ่ น ๆ เช่ น คลิ ป หนี บ กระดาษ เหรี ย ญ กุ ญ แจ ตะปู สกร ู Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 30 หลั ง จากชาร์ จ แบตเตอรี ่ แ ล้ ว หากแบตเตอรี ่ ม ี ช ่ ว งเวลา ทํ า งานสั ้ น มาก แสดงว่ า แบตเตอรี ่ เ สื ่ อ มและต้ อ งเปลี ่ ย นใหม่ 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 31 จั ด ส่ ง ต้ อ งปรึ ก ษาผู ้ เ ชี ่ ย วชาญสํ า หรั บ วั ต ถุ อ ั น ตราย อย่ า เป่ า วั ส ดุ ท ี ่ ร ้ อ น ติ ด ไฟได้ หรื อ ระเบิ ด ได้ มารวมกั น Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 32: Bahasa Indonesia

  Jika perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup konsentrasi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mengen- disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan. dalikan perkakas listrik tersebut. 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 33  Dilarang meniup cairan. Masuknya cairan ke dalam mesin ngan seksama. dapat meningkatkan risiko sengatan listrik.  Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih. Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 34 Uap tersebut bisa mengganggu saluran pernafasan. Nomor model 3 601 JF5 1..  Gunakan baterai yang sesuai dengan produk Bosch Kecepatan putaran tanpa beban 17000 Anda. Hanya dengan cara ini, baterai dapat dilindungi dari Laju aliran udara, maksimal.
 • Page 35 – Masukkan sambungan bayonet 12 aksesori ke dalam bukaan 8 rumah mesin atau ke dalam bukaan 8 9 tabung pengoperasian ekstensi. Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda – Putar sambungan bayonet hingga seperempat putaran terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk searah jarum jam.
 • Page 36: Tiếng Việt

  36 | Tiếng Việt bị điện giựt, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm Indonesia trọng. PT Robert Bosch Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn Palma Tower 10 Floor Jl. RA Kartini II-S Kaveling 6 Sek II để...
 • Page 37 động bất ngờ.  Giữ ngón tay cách xa trong lúc vận hành các lỗ của dụng cụ điện cầm tay. Vận hành máy Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 38 17000  Hãy chỉ sử dụng pin với sự kết hợp của sản Tốc độ dòng khí, tối đa phẩm Bosch của bạn. Chỉ bằng cách này, pin sẽ Khối lượng khí /min được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.
 • Page 39  Hãy tháo pin, trước khi bạn bão dưỡng hoặc thận trọng sẽ tránh việc khởi động máy thổi không làm sạch máy thổi, điều chỉnh thiết bị, thay chủ ý. phụ kiện, hoặc bảo quản máy thổi. Biện pháp Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 40 Chỉ gửi pin đi khi vỏ ngoài không bị hư hỏng. Dán Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời băng keo hay che kín các điểm tiếp xúc để hở và các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng đóng gói pin cách sao cho pin không thể...
 • Page 41 + 213 (0) 34201569 :‫الفاكس‬ sav@siestal-dz.com :‫الببيد االلكتبونع‬ ‫تونس‬ ‫صوتال‬ 25 – 99 ‫م.ص. المجمع سان كوران رقم‬ ‫4102. مكبين رياض تونس‬ + 216 71 428 770 :‫الهاتف‬ + 216 71 354 175 :‫الفاكس‬ sotel2@planet.tn :‫الببيد االلكتبونع‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 42 ‫من أجل إطفاء العدة الكهبرائية يضغط مفتاح التشغيل‬ − ‫ال تتابع الضغط علی مفتاح التشغيل واإلطفاء بعد‬ ◀ .‫واإلطفاء 1 إلی الوضع ”0“ إلی حد التصادم‬ .‫انطفاء العدة الكهربائية بشكل آلي. قد يتلف المبكم‬ 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 43 ‫الكهبرائية لغيب األشغال المخصصة ألجلها قد يؤدي إلی‬ ‫الطبيب إن شعرت بآالم. قد تهيج هذه األرخبة المجاري‬ .‫حدوث الحاالت الخطيبة‬ .‫التنفسية‬ .Bosch ‫استخدم المركم فقط مع عدتك الكهربائية‬ ◀ ‫حسن معاملة واستخدام العدد المزودة بمركم‬ ‫يتم وقاية المبكم من فبط التحميل الخطيب رهذه الطبيقة‬...
 • Page 44 ‫المتخلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتخلف‬ ‫أداء العدة الكهربائية. ينبغي تصليح هذه األجزاء‬ .‫يقلل خطب الصدمات الكهبرائية‬ ‫التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثيب من الحوادث‬ .‫مصدرها العدد الكهبرائية التع ت م ّ صيانتها رشكل رديء‬ 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 45 ‫دىتر خدمست پس از ىروش به ائواالت شمس در بسره‬ ‫تعمیرات، ارویس و همچنین قطعست یدکی و متعلقست‬ ‫پساخ خواهد داد. تصسویر و اطالعست در بسره قطعست‬ ‫یدکی و متعلقست را میتوانید در اسیت نسمبرده زیر جستجو‬ :‫نمسیید‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 46 0 °C < ‫2) توان محدود برای دمسی‬ .‫در شیسرهسی 8 لوله رابط 9 قرار دهید‬ − ‫درب پیچی را به مقدار یک چهسرم چرخش در جهت عقربه‬ .‫هسی اسعت بچرخسنید‬ 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 47 .‫می توان جسی اوراخ مته هس را نیز بسد زد‬ ‫شارژی‬ ‫ابزار برقی برای بسد زدن مواد قسبل انفجسر یس اشتعسل‬ ‫دقت کنید که افراد نزدیک شما با اجسام به هوا‬ ◀ .‫منساب نیست‬ .‫پرت شده زخمی نشوند‬ Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)
 • Page 48 ‫نیز مناسب باشد. کسبل هسی رابط منساب برای محیط‬ ‫یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا‬ .‫بسز، خطر برق گرىتگی را کم می کنند‬ ‫باتری آنرا خارج کنید. رعسیت این اقدامست پیشگیری‬ 1 609 92A 39U | (20.6.16) Bosch Power Tools...
 • Page 49 AL 1820 CV GAL 3680 GBA 18V.. GBA 18V... W AL 1860 CV GAL 18... W 1 619 PA9 087 1 619 PA9 088 1 619 PA9 228 1 619 PA9 089 Bosch Power Tools 1 609 92A 39U | (20.6.16)