Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 81

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 81 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Tehtävä
Työskentelyohjeita
Huolto puhdistus ja varastointi
Lisälaitteen valinta
Käyttöönotto
Turvallisuussyistä
 Huomio: Pysäytä puutarhalaite ja irrota akku, ennen
kuin suoritat säätö- tai puhdistustöitä.
 Akkuviimeistelyleikkurin poiskytkennän jälkeen, leik-
kuuterä liikkuu vielä muutaman sekunnin ajan. Odota,
kunnes moottori/leikkuuterä on pysähtynyt, ennen
kuin käynnistät sähkölaitteen uudelleen.
 Älä kytke sähkölaitetta pois ja päälle nopeasti peräkkäin.
 Suosittelemme käyttämään Boschin hyväksymiä leik-
kuuosia. Leikkuutulos saattaa poiketa muita leikkuu-
osia käytettäessä.
Akun lataus
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tu-
lee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja. 230 V
merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V verkoissa.
Vianetsintä
d.c.
Vian oire
Suojusta ei voi vetää leikkuulau-
tasen yli
Viimeistelyleikkuri ei käynnisty
Viimeistelyleikkuri käy katkonai-
sesti
Voimakas värinä/melu
Leikkuuaika latausta kohti on
liian lyhyt
Terät eivät liiku
Puutarhalaite ei leikkaa
Bosch Power Tools
Lataustapahtuma
Kuva
Sivu
Lataustapahtuma käynnistyy heti, kun latauslaitteen pisto-
6
225
tulppa on liitetty pistorasiaan ja akku on asetettu lataussy-
7
225
vennykseen .
8
225
Akun latauksen merkkivalo ei ole lataustilan osoitin. Näytön
syttyminen kertoo latausvirran olemassaolosta.
Lataus ei keskeyty automaattisesti. Irrota siksi latauslaitteen
pistotulppa pistorasiasta latauksen jälkeen, ja poista akku.
Akun lämpeneminen kertoo, että se on täydessä latauksessa.
Huomio: Lataustapahtuma on mahdollinen vain, jos akun
lämpötila on sallitulla latauslämpötila-alueella, katso kappa-
letta "Tekniset tiedot".
Latausohjeita
Jatkuvassa käytössä tai usean peräkkäisen tauottoman la-
tausjakson aikana saattaa latauslaite lämmetä. Tämä on kui-
tenkin vaaratonta, eikä se viittaa latauslaitteessa olevaan tek-
niseen vikaan.
Uusi tai pitkän aikaa käyttämättä ollut akku saavuttaa täyden
tehonsa vasta n. 5 lataus- ja purkausvaiheen jälkeen. Jätä ak-
ku latauslaitteeseen, kunnes se on lämmennyt selvästi.
Laitteen huomattavasti lyhentynyt käyttöaika latauksen jäl-
keen osoittaa, että akku on loppuunkäytetty ja täytyy vaihtaa
uuteen.
Mahdolliset vikalähteet
Väärin asennettu
Akun on purkautunut
Akku on liian kylmä/liian kuuma
Puutarhalaitteen sisäisessä joh-
dotuksessa vika
Käynnistyskytkin viallinen
Puutarhalaite on viallinen
Leikkuuterä on katkennut
Akkua ei ole käytetty pitkään ai-
kaan tai vain hetkellisesti
Ruoho liian pitkä
Akku on loppuunkäytetty
Akun on purkautunut
Puutarhalaite on viallinen
Leikkuuterä on katkennut
Akku ei ole täydessä latauksessa Lataa akku, katso myös akun "Latausohjeita"
Leikkuulautaseen on sotkeutu-
nut ruohoa
Korjaus
Irrota leikkuulautanen ja asenna suojus uudelleen, katso
myös "Asennus"
Lataa akku, katso myös akun "Latausohjeita"
Anna akun lämmetä/jäähtyä
Hakeudu asiakaspalveluun
Hakeudu asiakaspalveluun
Hakeudu asiakaspalveluun
Vaihda uusi terä
Lataa akku täyteen, katso myös akun latausohjeita
Leikkaa vaiheittain
Vaihda akku uuteen
Lataa akku, katso myös akun "Latausohjeita"
Hakeudu asiakaspalveluun
Vaihda uusi terä
Poista ruoho
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Suomi | 81

Advertisement

Table of Contents
loading