Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 71

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 71 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Pass alltid på at ventilasjonsspaltene
er frie for gressrester.
Fjerning av batteriet:
– alltid når du lar hageredskapet stå
en tid uten oppsyn
– før utskifting av kniven
– før rengjøringen, eller når det arbei-
des på trimmeren
Hageredskapet må oppbevares på et
sikkert, tørt sted, utilgjengelig for
barn. Sett ikke andre gjenstander på
hageredskapet.
Skift for sikkerhets skyld slitte eller
skadede deler ut.
Pass på at deler som skal skiftes ut er
fra Bosch.
Ta aldri hageredskapet i bruk uten
at de tilhørende deler er montert.
Regler for optimal bruk av opplad-
bare batterier
Sørg for at hageredskapet er slått
av før du setter inn batteriet. Hvis
du setter et batteri inn i et hagered-
skap som er slått på, kan det føre til
ulykker.
Hold ladeapparatet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann
i et ladeapparat, øker risikoen for
elektriske støt.
Lad batteriet kun opp i ladeappara-
ter som er anbefalt av produsen-
ten. Det oppstår brannfare hvis et la-
deapparat som er egnet til en
bestemt type batterier, brukes med
andre batterier.
Lad kun opp Bosch NiCd/NiMH-bat-
terier eller batterier som er mon-
tert i Bosch-produkter og med en
Bosch Power Tools
spenning som tilsvarer informasjo-
nene i Tekniske data. Ellers er det
fare for brann og eksplosjoner.
Hold ladeapparatet rent. Smuss fø-
rer til fare for elektriske støt.
Før hver bruk må du kontrollere la-
deapparatet, ledningen og støpse-
let. Ikke bruk ladeapparatet hvis du
registrerer skader. Du må ikke åp-
ne ladeapparatet selv og la det all-
tid kun repareres av kvalifisert fag-
personale og kun med originale
reservedeler. Skadet ladeapparat,
ledning og støpsel øker risikoen for
elektriske støt.
Ikke bruk ladeapparatet på lett
brennbar undergrunn (f. eks. pa-
pir, tekstiler etc.) eller i brennbare
omgivelser. Ladeapparatet oppvar-
mes under oppladingen og det er der-
for fare for brann.
Bruk kun Bosch batterier som er
beregnet til dette hageredskapet.
Bruk av andre batterier kan føre til
skader og brannfare.
Hold batteriet som ikke er i bruk
unna binders, mynter, nøkler, spi-
kre, skruer eller andre mindre me-
tallgjenstander, som kan lage en
forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontakte-
ne kan føre til forbrenninger eller
brann.
Ved gal bruk kan det lekke væske
ut av batteriet. Unngå kontakt med
denne væsken. Ved tilfeldig kon-
takt må det skylles med vann. Hvis
det kommer væske i øynene, må du
i tillegg oppsøke en lege. Batteri-
Norsk | 71
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading