Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 79

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 79 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Latauslaitteiden turvallisuusohjeet
Pidä sähkötyökalu poissa sa-
teesta ja kosteudesta. Veden
tunkeutuminen latauslaitteen
sisään kasvattaa sähköiskun
riskiä.
Lataa ainoastaan Bosch
NiCd/NiMH-akkuja tai sellaisia
Bosch-tuotteisiin sisäänrakennet-
tuja akkuja, joiden teknisissä tie-
doissa esiintyy mainittuja jännit-
teitä. Muussa tapauksessa syntyy
tulipalo- ja räjähdysvaara.
Pidä latauslaite puhtaana. Likaan-
tuminen lisää sähköiskun vaaraa.
Tarkista latauslaite, johto ja pisto-
ke, ennen jokaista käyttöä. Älä käy-
tä latauslaitetta jos huomaat siinä
olevan vaurioita. Älä avaa latauslai-
tetta itse. Anna ainoastaan ammat-
titaitoisten henkilöiden korjata se
alkuperäisiä varaosia käyttäen. Va-
hingoittuneet latauslaitteet, johdot
tai pistokkeet kasvattavat sähköiskun
vaaraa.
Älä käytä latauslaitetta helposti
palavalla alustalla (esim. paperi,
kangas jne.) tai palavassa ympäris-
tössä. Latauslaitteen kuumeneminen
latauksen aikana synnyttää tulipalo-
vaaran.
Pidä lapsia silmällä. Täten varmis-
tat, että lapset eivät leiki latauslait-
teen kanssa.
Lapset ja henkilöt, jotka fyysisten,
aistillisten tai henkisten kykyjen-
sä, kokemattomuutensa tai puuttu-
van tietonsa takia eivät turvallises-
ti voi käyttää latauslaitetta, eivät
saa käyttää sitä ilman vastuullisen
Bosch Power Tools
henkilön valvontaa tai neuvontaa.
Muussa tapauksessa on olemassa
väärinkäytön ja loukkaantumisen vaa-
ra.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tärkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Paina mieleesi tunnusmerkit ja nii-
den merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua
käyttämään puutarhalaitettasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki
Merkitys
Käytä suojakäsineitä
Liikesuunta
Reaktiosuunta
Paino
Käynnistys
Poiskytkentä
Sallittu käsittely
Kielletty menettely
Kuuluva ääni
Lisälaitteet/varaosat
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkölaite on tarkoitettu ruohon ja rikkaruohon leikkuuseen
pensaiden alla sekä rinteissä ja reunoissa, johon ei ruohon-
leikkurilla pääse.
Määräyksenmukainen käyttö rajoittuu lämpötilaan
0 °C...40 °C.
Suomi | 79
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading