Download  Print this page

Nederlands - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 49 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften
Let op! Lees de volgende voorschrif-
ten zorgvuldig door. Maak uzelf ver-
trouwd met de bedieningselementen
en het juiste gebruik van het tuinge-
reedschap. Bewaar de gebruiksaan-
wijzing om deze later te kunnen raad-
plegen.
Verklaring van de pictogrammen
Algemene waarschuwing.
Lees de gebruiksaanwijzing
door.
Voorkom dat personen in de
buurt gewond raken door weg-
geslingerde voorwerpen.
Waarschuwing: Houd een veili-
ge afstand tot het tuingereed-
schap aan wanneer het werkt.
Niet van toepassing.
a.c.
Verwijder de accu uit het tuin-
d.c.
gereedschap vóór instel- of rei-
nigingswerkzaamheden aan het
gereedschap of wanneer het
enige tijd onbeheerd blijft.
Draag een veiligheidsbril.
Trim niet in de regen. Laat de
trimmer niet in de regen staan.
Bosch Power Tools
Voorkom dat personen in de buurt ge-
wond raken door weggeslingerde voor-
werpen.
Waarschuwing: Houd een veilige af-
stand tot het tuingereedschap aan wan-
neer het werkt.
Bediening
Dit tuingereedschap is er niet voor
bestemd om te worden gebruikt door
personen (inclusief kinderen) met
beperkte fysieke, zintuiglijke of gees-
telijke vermogens of gebrekkige erva-
ring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij
onder toezicht staan van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon, of zij van deze persoon instruc-
ties ontvangen ten aanzien van het
gebruik van het tuingereedschap.
Kinderen moeten onder toezicht
staan, om zeker te stellen dat zij niet
met het tuingereedschap spelen.
Laat de trimmer nooit gebruiken door
kinderen of door personen die deze
voorschriften niet gelezen hebben. In
uw land gelden eventueel voorschrif-
ten ten aanzien van de leeftijd van de
bediener. Bewaar de trimmer buiten
bereik van kinderen als deze niet
wordt gebruikt.
Gebruik de trimmer nooit met ontbre-
kende of beschadigde afdekkingen of
veiligheidsvoorzieningen of als deze
niet juist gepositioneerd zijn.
Controleer het tuingereedschap vóór
gebruik en na een slag op slijtage en
beschadigingen en laat het indien no-
dig repareren.
Gebruik het tuingereedschap niet
wanneer u moe of ziek bent of onder
Nederlands | 49
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading