Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 212

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 212 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
212 | Latviešu
Tehniskie parametri
Akumulatora zālāja trimeris
Izstrādājuma numurs
Griešanās ātrums brīvgaitā
Appļaušanas diametrs
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003
Sērijas numurs
Akumulators
Izstrādājuma numurs
Nominālais spriegums
Akumulatora ietilpība
Uzlādes laiks (tukšam akumulatoram)
Uzlādes ierīce
Izstrādājuma numurs
Uzlādes strāva
Pieļaujamais uzlādes temperatūras diapazons
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003
Elektroaizsardzības klase
Lūdzam vadīties pēc izstrādājuma numura, kas atrodams uz dārza instrumenta marķējuma plāksnītes. Atsevišķiem dārza instrumentiem tirdzniecības
apzīmējums var mainīties.
Informācija par troksni un vibrāciju
Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši
EN 50636-2-91.
Instrumenta radītā pēc raksturlīknes A izsvērtā trokšņa
parametru tipiskās vērtības ir šādas: trokšņa spiediena
līmenis ir 72 dB(A); trokšņa jaudas līmenis ir 94 dB(A).
Izkliede K =3 dB.
Nēsājiet ausu aizsargus!
Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a
trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam
EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Atbilstības deklarācija
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie
parametri" aprakstītais izstrādājums atbilst visiem direktīvās
2011/65/ES, 2014/30/ES, 2006/42/EK, 2000/14/EK un
to labojumos ietvertajiem saistošajiem noteikumiem, kā arī
šādiem standartiem: EN 60335-1, EN 50636-2-91.
Direktīva 2000/14/EK: garantētais trokšņa jaudas līmenis ir
88 dB(A). Atbilstība ir noteikta saskaņā ar pielikumu VI.
Izstrādājuma kategorija: 33
Pārbaudes vieta:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Tehniskā lieta (2006/42/EK, 2000/14/EK) no:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
F 016 L81 227 | (18.11.14)
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
-1
min.
cm
kg
Skatīt sērijas numuru uz dārza instrumenta marķējuma plāksnītes
V=
Ah
min.
mA
°C
kg
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
(vektoru summa
h
Montāža un lietošana
 Pēc aizsargpārsega un kāta samontēšanas šīs daļas
vairs nedrīkst demontēt.
Pirms instrumenta lietošanas pārbaudiet, vai ir stingri
pievilkta aizsargpārsega stiprinājuma skrūve.
Pirms instrumenta lietošanas pārbaudiet, vai ir pareizi
savienots kāts.
Darbība un tās mērķis
Piegādes komplekts
Caurules savienošana
Aizsargpārsega montāža
Nomainiet asmeni
Akumulatora uzlāde
Akumulatora ievietošana un
izņemšana
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
3 600 H78 J..
9 500
23
1,9
NiCd
2 607 335 533
2 607 335 533
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Attēls
1
2
3
4
Bosch Power Tools
9 000
26
2,0
NiCd
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
Lappuse
223
223
224
224

Advertisement

Table of Contents
loading