Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 211

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 211 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Drošības noteikumi uzlādes ierīcēm
Sargājiet uzlādes ierīci no
lietus vai mitruma. Uzlādes
ierīcē iekļūstot mitrumam,
pieaug risks saņemt elektrisko
triecienu.
Uzlādējiet Bosch NiCd un NiMH
akumulatorus vai Bosch
izstrādājumos iebūvētos šāda tipa
akumulatorus tikai ar spriegumu,
kas norādīts to tehniskajos
parametros. Citāda rīcība var izraisīt
aizdegšanos vai sprādzienu.
Uzturiet uzlādes ierīci tīru. Ja
uzlādes ierīce ir netīra, pieaug risks
saņemt elektrisko triecienu.
Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet
uzlādes ierīci, tās elektrokabeli un
kontaktdakšu. Nelietojiet uzlādes
ierīci, ja tā ir bojāta. Neatveriet
uzlādes ierīci saviem spēkiem, bet
nodrošiniet, lai tās remontu veiktu
kvalificēts speciālists, nomaiņai
izmantojot oriģinālās rezerves
daļas. Ja ir bojāta uzlādes ierīce, tās
elektrokabelis un kontaktdakša,
pieaug risks saņemt elektrisko
triecienu.
Uzlādes ierīcei darbojoties,
nenovietojiet to uz ugunsnedroša
paliktņa (piemēram, uz papīra,
tekstilmateriāliem u.t.t.); nedarbi-
niet uzlādes ierīci ugunsnedrošos
apstākļos. Uzlādes ierīces darbības
laikā no tās izdalās siltums, palielinot
aizdegšanās iespēju.
Uzraugiet bērnus. Tas ļaus
nodrošināt, lai bērni nerotaļātos ar
uzlādes ierīci.
Bosch Power Tools
Bērni un personas, kas savu
ierobežoto psihisko, sensoro vai
garīgo spēju un pieredzes vai
zināšanu trūkuma dēļ nespēj droši
apkalpot uzlādes ierīci, nedrīkst šo
uzlādes ierīci lietot bez atbildīgās
personas uzraudzības un
norādījumu saņemšanas no tās.
Pretējā gadījumā pastāv savainojumu
rašanās risks nepareizas apiešanās
dēļ.
Simboli
Tālāk aplūkoto simbolu nozīmi ir svarīgi zināt, lai varētu lasīt
un pareizi izprast šo lietošanas pamācību. Iegaumējiet šos
simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretācija ļaus
vieglāk un drošāk lietot dārza instrumentu.
Simbols
Nozīme
Nēsājiet aizsargcimdus
Kustības virziens
Reakcijas virziens
Svars
Ieslēgšana
Izslēgšana
Atļauta darbība
Aizliegta darbība
Sadzirdams troksnis
Piederumi/rezerves daļas
Pielietojums
Instruments ir paredzēts zāles apgriešanai un nezāļu
izpļaušanai zem krūmājiem un apstādījumiem, kā arī nogāzēs
un stūros, ko nav iespējams sasniegt ar parasto zāliena
pļāvēju.
Instrumentu ieteicams lietot pie apkārtējā gaisa temperatūras
no 0 °C līdz 40 °C.
Latviešu | 211
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading