Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 59

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 59 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
data. Ellers er der fare for brand og
eksplosion.
Renhold ladeaggregatet. Snavs
øger faren for elektrisk stød.
Kontrollér ladeaggregat, kabel og
stik før brug. Anvend ikke ladeag-
gregatet, hvis det er beskadiget.
Forsøg ikke at åbne ladeaggregatet
og sørg for at det repareres af kva-
lificerede fagfolk, og at der kun be-
nyttes originale reservedele. Be-
skadigede ladeaggregater, kabler og
stik øger risikoen for elektrisk stød.
Anvend ikke ladeaggregatet på let
brændbar undergrund (f.eks. pa-
pir, tekstiler osv.) eller i brændba-
re omgivelser. Pas på! Ladeaggrega-
tet bliver varmt under opladningen.
Brandfare!
Sørg for, at børn er under opsyn.
Dermed sikres det, at børn ikke leger
med ladeaggregatet.
Børn og personer, der på grund af
deres fysiske, sensoriske eller psy-
kiske evner eller uerfarenhed eller
ukendskab ikke er i stand til at be-
tjene ladeaggregatet, må ikke bru-
ge dette ladeaggregat uden opsyn
eller instruktion fra en ansvarlig
Tekniske data
Akku-græstrimmer
Typenummer
Omdrejningstal, ubelastet
Snitdiameter
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003
Serienummer
Læg mærke til typenummeret på typeskiltet til dit haveværktøj. Handelsbetegnelserne for de enkelte haveværktøjer kan variere.
Bosch Power Tools
person. Ellers er der fare for fejlbe-
tjening og kvæstelser.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå brugsanvisningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af haveværktøjet.
Symbol
Betydning
Brug beskyttelseshandsker
Bevægelsesretning
Reaktionsretning
Vægt
Start
Stop
Tilladt handling
Forbudt handling
Hørbar støj
Tilbehør/reservedele
Beregnet anvendelse
Dette haveværktøj er beregnet til at klippe græs og fjerne
ukrudt under buske samt på skråninger, skrænter og langs
kanter, hvor det ikke er muligt at benytte plæneklipperen.
Den beregnede anvendelse gælder omgivelsestemperaturer
på mellem 0 °C og 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
1,9
Se serienummer (typeskilt) på haveværktøjet
Dansk | 59
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
2,0
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading