Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 218

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 218 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
218 | Lietuviškai
Nesujunkite akumuliatoriaus
kontaktų trumpuoju jungimu. Gali
kilti sprogimo pavojus.
Pažeidus akumuliatorių ar
netinkamai jį naudojant, gali
išsiveržti garai. Išvėdinkite
patalpą, o jei atsirado negalavimų,
kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali
sudirginti kvėpavimo takus.
Saugokite akumuliatorių nuo
drėgmės ir vandens.
Akumuliatorių sandėliuokite tik nuo
–20 °C iki 50 °C temperatūroje.
Pvz., nepalikite akumuliatoriaus
vasarą automobilyje.
Akumuliatoriaus ventiliacines angas
valykite minkštu, švariu ir sausu
teptuku.
Saugos nuorodos dirbantiems su
krovikliais
Saugokite kroviklį nuo lietaus
ir drėgmės. Į kroviklį patekęs
vanduo padidina elektros
smūgio riziką.
Įkraukite tik Bosch NiCd/NiMH
akumuliatorius arba tokius Bosch
gaminiuose įmontuotus
akumuliatorius, kurių įtampa
atitinka techninių duomenų
lentelėje nurodytą įtampą.
Naudojant kitaip iškyla gaisro ir
sprogimo pavojus.
Prižiūrėkite, kad kroviklis visuomet
būtų švarus. Dėl užteršto kroviklio
atsiranda elektros smūgio pavojus.
Kiekvieną kartą prieš pradėdami
naudoti patikrinkite kroviklį, laidą
ir kištuką. Jei bus nustatyta
gedimų, kroviklį toliau naudoti
F 016 L81 227 | (18.11.14)
draudžiama. Neardykite kroviklio
patys – jį gali remontuoti tik
kvalifikuotas specialistas,
naudodamas tik originalias
atsargines dalis. Pažeistas kroviklis,
laidas ar kištukas padidina elektros
smūgio riziką.
Negalima naudoti kroviklio
pastačius jį ant degių paviršių
(popieriaus, audeklo ir pan.) ar
gaisro atžvilgiu pavojingoje
aplinkoje. Įkraunant akumuliatorių,
kroviklis įkaista, todėl atsiranda
gaisro pavojus.
Prižiūrėkite vaikus. Taip bus
užtikrinama, kad vaikai su krovikliu
nežaistų.
Vaikams ir asmenims dėl fizinių,
juslinių ar intelektinių negebėjimų,
dėl trūkstamos patirties ar
trūkstamų žinių nesugebantiems
kroviklio valdyti saugiai, šį kroviklį
leidžiama naudoti tik atsakingo
asmens prižiūrimiems ar
vadovaujamiems. Priešingu atveju
prietaisas gali būti valdomas
netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.
Simboliai
Kad skaitydami suprastumėte naudojimo instrukciją, svarbu
žinoti žemiau pateiktų simbolių reikšmę. Prašome įsiminti
simbolius ir jų reikšmes. Teisingai suprasdami simbolius
galėsite geriau ir saugiau naudotis sodo priežiūros įrankiu.
Simbolis
Reikšmė
Mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis
Judėjimo kryptis
Reakcijos jėgos kryptis
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading