Download  Print this page

Suomi - Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 76 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM

76 | Suomi

Suomi
Turvallisuusohjeita
Huom! Lue seuraavat ohjeet tarkasti.
Tutustu puutarhalaitteen käyttöele-
mentteihin ja asianmukaiseen käyt-
töön. Säilytä käyttöohje huolellisesti
myöhempää käyttöä varten.
Kuvatunnusten selitys
Yleiset varoitusohjeet.
Lue käyttöohje huolellisesti.
Varmista, että sivulle sinkoutu-
vat vieraat esineet eivät loukkaa
lähellä seisovia ihmisiä.
Varoitus: Pidä turvallinen etäi-
syys puutarhalaitteeseen sen
ollessa toiminnassa.
Ei sopiva.
a.c.
Poista akku ennen kuin suoritat
d.c.
puutarhalaitteeseen kohdistu-
via säätö- tai puhdistustöitä tai
kun puutarhalaite jää pidem-
mäksi aikaa ilman valvontaa.
Käytä suojalaseja.
Älä työskentele sateessa äläkä
jätä viimeistelyleikkuria ulos sa-
teeseen.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Varmista, että sivulle sinkoutuvat vie-
raat esineet eivät loukkaa lähellä seiso-
via ihmisiä.
Varoitus: Pidä turvallinen etäisyys puu-
tarhalaitteeseen sen ollessa toiminnas-
sa.
Käyttö
Tätä puutarhalaitetta eivät saa käyt-
tää henkilöt (lapset mukaan lukien),
joilla on rajalliset fyysiset, aistilliset
tai henkiset kyvyt tahi puuttuva koke-
mus ja/tai puuttuva tieto paitsi, jos he
ovat turvallisuudesta vastaavan hen-
kilön valvonnassa tai saamassa hänel-
tä ohjeita puutarhalaitteen oikeasta
käytöstä.
Lapsia tulee valvoa varmistaakseen,
etteivät he leiki puutarhalaitteen
kanssa.
Älä koskaan anna lasten tai henkilöi-
den, jotka eivät ole tutustuneet näihin
käyttöohjeisiin, käyttää viimeistely-
leikkuria. Kansalliset säännökset
saattavat määrätä käyttäjän alaikära-
jan. Säilytä viimeistelyleikkuri lasten
ulottumattomissa, kun sitä ei käytetä.
Älä käytä viimeistelyleikkuria, jos sen
suojukset tai suojalaitteet ovat vauri-
oituneet tai puuttuvat tai, jos ne on si-
joitettu väärin.
Tarkista ennen käyttöä ja iskun jäl-
keen, ettei puutarhalaite ole kulunut
tai vaurioitunut, ja korjauta se tarvit-
taessa.
Älä kosketa liikkuvia vaarallisia osia,
ennen kuin kone on kytketty irti säh-
köverkosta ja liikkuvat vaaralliset
osat ovat pysähtyneet täysin.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading