Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 176

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_DOKU-43807-001.fm Page 176 Tuesday, November 18, 2014 4:53 PM
176 | Македонски
Ознака
Значење
Носете заштитни ракавици
Правец на движење
Правец на реакција
Тежина
Вклучување
Исклучување
Технички податоци
Тример за поткастрување на батерија
Број на дел/артикл
Број на празни вртежи
Просечен дијаметар
Тежина согласно EPTA-Procedure 01/2003
Сериски број
Батерија
Број на дел/артикл
Номинален напон
Капацитет
Време на полнење (празна батерија)
Полнач
Број на дел/артикл
Струја за полнење
Дозволени граници на температура за полнење
Тежина согласно EPTA-Procedure 01/2003
Класа на заштита
Серискиот број на уредот се наоѓа на натписната плочка на косачката. Трговските имиња на некои косачки можат да бидат различни.
Информации за бучава/вибрации
Вредностите на емисија на бучава одредени во согласност
со EN 50636-2-91.
Измерените А-вредности на врева изнесуваат просечно:
Звучен притисок 72 дБ (А); Силина на звук 94 дБ (А).
Несигурност К=3 дБ.
Носете звучна заштита!
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Ознака
Значење
Дозволена функција
Забранети акции
Ниво на бучавата
Додатна опрема/резервни делови
Употреба со соодветна намена
Уредот е наменет за косење трева и плевел под грмушки,
покрај рабови и агли коишто не можат да се искосат со
косачка.
Уредот е наменет за употреба при надворешна
температура меѓу 0 °C und 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
см
кг
Видете го серискиот број (натписна плочка) на електричните ножици.
2 607 335 533
волти=
Аh
мин
AL 1404
2 607 225 ...
мА
°C
кг
Вкупна вредност на вибрации а
показатели) и несигурност К утврдена според ЕN 60335:
2
а
<2,5 м/сs
, К =3 м/с
h
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 500
9 000
23
1,9
NiCd
NiCd
2 607 335 533
14,4
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0– 45
0,4
/ II
(векторски збир на трите
h
2
.
Bosch Power Tools
26
2,0
1,5
250
400
0,4
/ II

Advertisement

Table of Contents
loading