Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 196

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 196 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
196 | Hrvatski
punjenja, postoji opasnost od
požara.
Koristite samo Bosch aku-baterije
predviđene za ovaj vrtni uređaj.
Uporaba neke druge aku-baterije
može dovesti do ozljeda i opasnosti
od požara.
Aku-baterije koje se ne koriste
treba držati dalje od uredskih
spajalica, kovanica, ključeva,
čavala, vijaka i ostalih sitnih
predmeta koji mogu uzrokovati
premoštenje kontakata. Kratki spoj
između kontakata aku-baterije može
dovesti do opeklina ili požara.
Kod pogrešne primjene iz aku-
baterije može isteći tekućina.
Izbjegavajte kontakt s ovom
tekućinom. Kod slučajnog kontakta
ugroženo mjesto treba isprati
vodom. Ako bi ova tekućina
dospjela u oči, zatražite pomoć
liječnika. Istekla tekućina iz aku-
baterije može dovesti do nadražaja
kože ili opeklina.
Ne otvarajte aku-bateriju. Postoji
opasnost od kratkog spoja.
Zaštitite aku-bateriju od izvora
topline, npr. i od trajnog Sunčevog
zračenja, vatre, vode i vlage. Inače
postoji opasnost od eksplozije.
Aku-bateriju ne spajajte kratko.
Postoji opasnost od eksplozije.
Kod oštećenja i nestručne uporabe
aku-baterije mogu se pojaviti pare.
Dovedite svježi zrak i u slučaju
poteškoća zatražite pomoć
liječnika. Pare mogu nadražiti dišne
putove.
Zaštitite aku-bateriju od vlage i vode.
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Pohranite aku-bateriju samo u
prostoru temperaturnog područja od
–20 °C do 50 °C. Npr. aku-bateriju
ljeti na ostavljajte u automobilu.
Otvore za hlađenje aku-baterije
redovito čistite sa mekim, čistim i
suhim kistom.
Upute za sigurnost za punjače
Punjač držite dalje od kiše ili
vlage. Prodiranje vode u punjač
povećava opasnost od
električnog udara.
Bosch NiCd/NiMH aku-baterije ili
aku-baterije ugrađene u Bosch
proizvode punite sa naponima
navedenim u tehničkim podacima.
Inače postoji opasnost od požara i
eksplozije.
Punjač održavajte čistim. Zbog
zaprljanosti postoji opasnost od
električnog udara.
Prije svakog korištenja provjerite
punjač, kabel i utikač. Punjač ne
koristite ukoliko bi se ustanovile
greške. Punjač ne otvarajte sami, a
popravak prepustite samo
kvalificiranom stručnom osoblju i
samo sa originalnim rezervnim
dijelovima. Oštećeni punjači, kabel i
utikač povećavaju opasnost od
električnog udara.
Punjač ne koristite na lako
zapaljivoj podlozi (npr. papiru,
tekstilnim materijalima, itd.),
odnosno u zapaljivoj okolini. Zbog
zagrijavanja punjača nastalog kod
punjenja, postoji opasnost od
požara.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading