Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 117

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 117 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Bezpečnostné pokyny pre nabíjačky
Chráňte nabíjačku pred
účinkami dažďa a vlhkosti.
Vniknutie vody do nabíjačky
zvyšuje riziko zásahu
elektrickým prúdom.
Nabíjajte len značkové
akumulátory NiCd/NiMH firmy
Bosch alebo iné akumulátory
zabudované do výrobkov firmy
Bosch, ktoré majú v časti
Technické údaje uvedené napätie.
V opačnom prípade hrozí
nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.
Udržiavajte nabíjačku v čistote.
Následkom znečistenia hrozí
nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.
Pred každým použitím produktu
prekontrolujte nabíjačku, prívodnú
šnúru aj zástrčku. Nepoužívajte
nabíjačku v prípade, ak ste zistili
nejaké poškodenie. Nabíjačku sami
neotvárajte a dávajte ju opravovať
len kvalifikovanému personálu a
výlučne iba s použitím originálnych
náhradných súčiastok. Poškodené
nabíjačky, prívodné šnúry a zástrčky
zvyšujú riziko zásahu elektrickým
prúdom.
Nepoužívajte nabíjačku položenú
na ľahko horľavom podklade (ako
je napr. papier, textil a podobne)
resp. ani v horľavom prostredí.
Zohrievanie nabíjačky, ktoré vzniká
pri nabíjaní, predstavuje
nebezpečenstvo požiaru.
Dávajte pozor na deti. Takýmto
spôsobom zabezpečíte, aby sa deti
nehrali s nabíjačkou.
Bosch Power Tools
Deti a osoby, ktoré na základe
svojich fyzických, senzorických
alebo duševných schopností alebo
kvôli nedostatku skúseností alebo
poznatkov nie sú v stave spoľahlivo
obsluhovať túto nabíjačku, nesmú
používať túto nabíjačku bez dozoru
alebo pokynov nejakej
zodpovednej osoby. V opačnom
prípade hrozí nebezpečenstvo
nesprávnej obsluhy alebo poranenia.
Symboly
Nasledujúce symboly sú pre čítanie a pochopenie tohto
Návodu na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a
ich významy zapamätajte. Správna interpretácia týchto
symbolov Vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať
toto ručné elektrické náradie.
Symbol
Význam
Používajte ochranné pracovné rukavice
Smer pohybu
Smer reakcie
Hmotnosť
Zapnutie
Vypnutie
Dovolená manipulácia
Zakázaný druh manipulácie
Počuteľný hluk
Príslušenstvo/náhradné súčiastky
Používanie podľa určenia
Toto náradie je určené na kosenie trávy a buriny pod kríkmi
ako aj na svahoch a v kútoch, ktoré sa bežnou kosačkou na
trávu nedajú dosiahnuť.
Používanie podľa určenia sa vzťahuje na teplotu okolia medzi
0 °C a 40 °C.
Slovensky | 117
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading