Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 104

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 104 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
104 | Polski
Informacja na temat hałasu i wibracji
Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 50636-2-91.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez
urządzenie wynosi standardowo: Poziom ciśnienia
akustycznego 72 dB(A); poziom mocy akustycznej 94 dB(A).
Niepewność pomiaru K =3 dB.
Stosować środki ochrony słuchu!
Wartości łączne drgań a
(suma wektorowa z trzech kierun-
h
ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą
EN 60335 wynoszą:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt
przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne" odpowiada
wymaganiom następujących dyrektyw: 2011/65/UE,
2014/30/UE, 2006/42/WE, 2000/14/WE wraz ze zmianami
oraz następujących norm: EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/WE: Gwarantowany poziom mocy akustycznej
88 dB(A). Sposób oceny zgodności wg załącznika VI.
Kategoria produktów: 33
Jednostka certyfikująca:
SRL, Sudbury England, Nr. 1088
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE, 2000/14/WE):
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS23,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Henk Becker
Helmut Heinzelmann
Executive Vice President
Head of Product Certification
Engineering
PT/ETM9
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
17.11.2014
Montaż i praca
 Jeżeli pokrywa ochronna i drążek są zmontowane
razem, nie wolno ich demontować.
Przed przystąpieniem do pracy należy skontrolować, czy
śruba mocująca pokrywy ochronnej jest wystarczająco
mocno dokręcona.
Przed przystąpieniem do pracy należy skontrolować, czy
drążek został właściwie zamocowany.
Planowane działanie
Zakres dostawy
Składanie drążka
Montaż pokrywy ochronnej
Wymiana ostrza
Ładowanie akumulatora
Osadzanie/wyjmowanie akumulatora 4
Włączanie/wyłączanie
F 016 L81 227 | (18.11.14)
Planowane działanie
Wskazówki robocze
Konserwacja, czyszczenie i
przechowywanie
Wybór osprzętu
Uruchomienie urządzenia
Dla własnego bezpieczeństwa
 Uwaga: Przed przystąpieniem do regulacji i
czyszczenia narzędzia ogrodowego, narzędzie należy
wyłączyć i wyjąć z niego akumulator.
 Po wyłączeniu podkaszarki akumulatorowej jej nóż
tnący wiruje jeszcze przez kilka sekund. Przed
ponownym uruchomieniem urządzenia, odczekać do
całkowitego zatrzymania silnika i noża.
 Nie włączać i nie wyłączać urządzenia w krótkich
odstępach czasu.
 Zaleca się stosowanie elementów tnących atestowanych
przez firmę Bosch. Zastosowanie innych elementów
tnących może prowadzić do niepożądanych efektów.
Ładowanie akumulatora
 Zwrócić uwagę na napięcie w sieci! Napięcie źródła
prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej
ładowarki. Ładowarki o napięciu 230 V można podłączyć
do sieci 220 V.
Ładowanie
Ładowanie rozpoczyna się w momencie włożenia wtyczki
ładowarki do gniazdka sieciowego i wstawienia akumulatora
do wnęki ładowania .
Wskaźnik ładowania akumulatora nie wskazuje stopnia
naładowania akumulatora. Świecący się wskaźnik sygnalizuje
przepływ prądu ładowania.
Proces ładowania nie jest zakańczany automatycznie. Należy
dlatego, po zakończeniu ładowania, odłączyć ładowarkę od
źródła prądu i wyjąć akumulator. Na całkowite naładowanie
akumulatora wskazuje wzrost jego temperatury.
Wskazówka: Ładowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy
temperatura akumulatora znajduje się w dopuszczalnym
zakresie temperatur, zob. rozdział „Dane techniczne".
Wskazówki dotyczące ładowania
Ładowanie ciągłe akumulatora, jak również kilka
następujących bezpośrednio po sobie cykli ładowania, może
Rysunek Strona
spowodować nagrzanie się ładowarki. Jest to zjawisko
1
223
normalne i nie świadczy o żadnej wadzie technicznej
urządzenia.
Nowy lub nieużywany przez dłuższy czas akumulator osiąga
2
223
swoją pełną wydajność dopiero po ok. 5 cyklach ładowania i
3
224
rozładowania. Akumulatory takie należy zostawić w
ładowarce tak długo, aż zauważalny będzie ich wyraźny
224
wzrost ich temperatury.
Zdecydowanie krótszy czas prac po ładowaniu wskazuje na
5
224
zużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy.
Rysunek Strona
6
225
7
225
8
225
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading