Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 73

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 73 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
Symbol
Betydning
Vekt
Innkobling
Utkobling
Tillatt aksjon
Dette er forbudt
Hørbar støy
Tilbehør/reservedeler
Tekniske data
Batteri-gresstrimmer
Produktnummer
Tomgangsturtall
Snittdiameter
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003
Serienummer
Batteri
Produktnummer
Nominell spenning
Kapasitet
Ladetid (utladet batteri)
Ladeapparat
Produktnummer
Ladestrøm
Godkjent ladetemperaturområde
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003
Beskyttelsesklasse
Legg merke til produktnummeret på typeskiltet til hageredskapet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte hageredskapene kan variere.
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Støyutslippsverdier målt i henhold til EN 50636-2-91.
Maskinens A-bedømte typiske støynivå er: Lydtrykknivå
72 dB(A); lydeffektnivå 94 dB(A). Usikkerhet K =3 dB.
Bruk hørselvern!
Totale svingningsverdier a
(vektorsum fra tre retninger) og
h
usikkerhet K beregnet jf. EN 60335:
2
2
a
<2,5 m/s
, K =3 m/s
.
h
Bosch Power Tools
Formålsmessig bruk
Maskinen er beregnet til klipping av gress og ugress under
busker og i skråninger og i kanter, der man ikke kommer godt
til med en gressklipper.
Den er beregnet til bruk i en omgivelsestemperatur på mellom
0 °C og 40 °C.
ART 23 EASYTRIM ACCU/
ART 2300 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 H..
-1
min
9 500
cm
kg
1,9
Se serienummeret (typeskilt) på hageredskapet
NiCd
2 607 335 533
V=
14,4
Ah
1,5
min
250
AL 1404
2 607 225 ...
mA
400
°C
0– 45
kg
0,4
Samsvarserklæring
Vi erklærer under eneansvar at produktet som er beskrevet
under «Tekniske data» er i overensstemmelse med alle rele-
vante bestemmelser i direktivene 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EC, 2000/14/EC inkludert endrin-
ger, og følgende standarder: EN 60335-1, EN 50636-2-91.
2000/14/EC: Garantert lydeffektnivå 88 dB(A). Samsvars-
bedømmelsesmetode jf. vedlegg VI.
Produktkategori: 33
Norsk | 73
ART 26 EASYTRIM ACCU/
ART 2600 EASYTRIM ACCU
3 600 H78 J..
9 000
23
26
2,0
NiCd
2 607 335 533
14,4
1,5
250
AL 1404
2 607 225 ...
400
0– 45
0,4
/ II
/ II
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading