Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 167

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 167 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
незабавно се обърнете за помощ
към очен лекар. Електролитът
може да предизвика изгаряния на
кожата.
Не отваряйте акумулаторната
батерия. Съществува опасност от
възникване на късо съединение.
Предпазвайте акумулаторната
батерия от високи температури,
напр. вследствие на
продължително излагане на
директна слънчева светлина или
огън, както и от вода и
овлажняване. Съществува
опасност от експлозия.
Внимавайте да не предизвикате
късо съединение между клемите
на акумулаторната батерия.
Съществува опасност от
експлозия.
При повреждане и неправилна
експлоатация от акумулаторната
батерия могат да се отделят пари.
Проветрете помещението и, ако
се почувствате неразположени,
потърсете лекарска помощ.
Парите могат да раздразнят
дихателните пътища.
Предпазвайте акумулаторната
батерия от влага и вода.
Съхранявайте акумулаторната
батерия само в температурния
диапазон от –20 °C до 50 °C. Напр.
не оставяйте акумулаторната
батерия през лятото в автомобил на
слънце.
Периодично почиствайте
вентилационните отвори на
акумулаторната батерия с мека
чиста и суха четка.
Bosch Power Tools
Указания за безопасна работа със
зарядни устройства
Предпазвайте зарядното
устройство от дъжд и
овлажняване. Проникването
на вода в зарядното
устройство увеличава
опасността от токов удар.
Зареждайте само NiCd/NiMH
акумулаторни батерии на Бош
или такива, вградени в продукти
на Бош с посочени в раздела
Технически данни напрежения. В
противен случай съществува
опасност от пожар и експлозия.
Поддържайте зарядното
устройство чисто. Съществува
опасност от възникване на токов
удар вследствие на замърсяване на
зарядното устройство.
Винаги преди употреба
проверявайте зарядното
устройство, захранващия кабел и
щепсела. Не използвайте
зарядното устройство в случай,
че откриете повреди. Не
отваряйте зарядното устройство,
оставете ремонтите да бъдат
извършвани само от
квалифицирани техници и с ори-
гинални резервни части. Повреди
на зарядното устройство,
захранващия кабел или щепсела
увеличават опасността от токов
удар.
Не поставяйте зарядното
устройство на леснозапалима
повърхност (напр. хартия,
текстил и др. п.) или в
леснозапалима среда.
Български | 167
F 016 L81 227 | (18.11.14)

Advertisement

Table of Contents
loading