Download  Print this page

Bosch ART EASYTRIM Accu 23 Original Instructions Manual page 202

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-2333-001.book Page 202 Tuesday, November 18, 2014 4:33 PM
202 | Eesti
Ärge viige oma käsi ega jalgu
pöörlevate lõikeelementide
lähedusse.
Enne tera vahetamist eemaldage aku.
Ärge kasutage selles trimmeris
metallist lõikeelemente.
Kontrollige ja hooldage trimmerit
korrapäraselt.
Laske trimmerit alati parandada
volitatud remonditöökojas.
Veenduge alati, et seadme
ventilatsiooniavades ei ole
rohujääke.
Eemaldage aku:
– alati, kui jätate aiatööriista mõneks
ajaks järelevalveta
– enne tera vahetamist
– enne trimmeri puhastamist ja
seadistamist
Hoidke aiatööriista ohutus, kuivas,
lastele ligipääsmatus kohas. Ärge
asetage aiatööriista peale teisi
esemeid.
Kulunud ja kahjustatud osad
vahetage ohutuse huvides välja.
Veenduge, et varuosad pärinevad
Boschilt.
Ärge rakendage aiatööriista tööle,
kui aiatööriista juurde kuuluvad
detailid on külge monteerimata.
Juhised aku käsitsemiseks
Enne aku paigaldamist veenduge,
et aiatööriist on välja lülitatud. Aku
paigaldamine aiatööriista, mis on
sisse lülitatud, võib põhjustada
vigastusi.
Ärge jätke akulaadijat vihma ega
niiskuse kätte. Vee sissetungimine
F 016 L81 227 | (18.11.14)
elektrilisse tööriista suurendab
elektrilöögi ohtu.
Laadige akut üksnes tootja poolt
ette nähtud akulaadimisseadmega.
Ühte tüüpi akude jaoks sobiv
akulaadimisseade võib teist tüüpi
akude laadimisel põhjustada põlengu
ohu.
Laadige ainult Boschi NiCd/NiMH-
akusid või selliseid Boschi
toodetesse paigaldatud akusid,
mille pinge vastab tehnilistes
andmetes toodud pingele. Selle
nõude eiramisel tekib tulekahju- ja
plahvatusoht.
Hoidke akulaadija puhas. Mustus
tekitab elektrilöögi ohu.
Iga kord enne kasutamist
kontrollige üle laadija, toitejuhe ja
pistik. Vigastuste tuvastamisel
ärge akulaadijat kasutage. Ärge
avage akulaadijat ise ja laske seda
parandada vaid vastava ala
spetsialistidel, kes kasutavad
originaalvaruosi. Vigastatud
akulaadija, toitejuhe ja pistik
suurendavad elektrilöögi ohtu.
Ärge kasutage akulaadijat
kergestisüttival pinnal (nt paberil,
tekstiilidel jmt) ja süttimisohtlikus
keskkonnas. Akulaadija kuumeneb
laadimisel, mistõttu tekkib
tulekahjuoht.
Kasutage üksnes selle aiatööriista
jaoks ettenähtud Boschi akusid.
Teiste akude kasutamine võib
põhjustada vigastuste ja tulekahju
ohu.
Kasutusvälisel ajal hoidke akut
eemal kirjaklambritest, müntidest,
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading